Habarlar

2021-nji ýylyň 16-njy noýabrynda ýurdumyzda BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasy tarapyndan  “1958-nji ýylyň Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky hem-de 1980-nji ýylyň BMG-niň Harytlary halkara satyn almak-satmak boýunça şertnamalar hakyndaky Konwensiýalary” atly onlaýn maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň ministr...

16.11.21

2021-nji ýylyň 26-27-nji oktýabrynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň guramagynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň  talyplarynyň arasynda matematika dersi boýunça “II Açyk internet olimpiadasy” geçirildi. 

Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen bu bäsleşige ýurdumyzyň dürli ýokary okuw mekdepleriniň 18-sind...

15.11.21

2021-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda institutyň ähli fakultetleriniň birinji we ikinji ýyl talyplarynyň, şeýle hem 76-njy orta mekdebiň okuwçylarynyň gatnaşmagynda “Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny”

15.11.21

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hünärmenleri taýýarlamagyň derejesini ýokarlandyrmak işini kämilleşdirmek boýunça zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny belleýär. Häzirki wagtda milli kanunçylygymyzy döwrebaplaşdyrmak, “Döwlet adam üçindir!” diýen şygar bilen geçirilýän durmuş ugurly syýasatyň ygtybarly hukuk binýadyny üpjün etmek ugrunda degişli işler...

15.11.21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň her aýda iki gezek neşir edilýän «Ýaş diplomatyň sesi» atly gazetiniň 18-nji sany 7 sahypa möçberinde çapdan çykdy. Ozaly bilen, gazetimiziň bu sanynyň iki ýarym sahypasynyň Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň şu ýylyň 24-25-nji oktýabrynda ýurdumyza bolan döwlet sapary bilen bag...

13.11.21

2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda 2021-2022-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edara binasynda ministrligiň garamagyndaky edaralaryň işgärleriniň gatnaşmagynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan gurnalýan Durnukly ösüş maksatlary boýunça okuw sa...

13.11.21

2021-nji ýylyň 10-12-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (OSCE) Aşgabatdaky Merkeziniň gurnamagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly “Žurnalistika bilimini ýokarlandyrmakda we žurnalistleriň hünär taýýarlygynda kömek” atly taslamasynyň çäklerinde okuw maslahaty geçirildi. Bu okuw maslahat...

13.11.21

Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017-2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde “Ulag diplomatiýasy”  u...

13.11.21

2021-nji ýylyň 10-11-nji noýabry aralarynda Özbegistan Respublikasynyň “Laýner” şypahanasynda gender deňligi, halypaçylyk we ýolbaşçylyk ukybyny ösdürmek meseleleri boýunça gyzlar üçin sebit treningi geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň wekilleri hem wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdylar. Treningde Özbegistan...

13.11.21

2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Garaşsyzlyk – bagtymyz” hem-de “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly kitaplaryndan talyplaryň arasynda çeper okaýyş bäsleşigi geçirildi. Oňa institutyň bagtyýar talyplary gatnaşdylar.

“Jemg...

13.11.21