Habarlar

2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda 2021-2022-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edara binasynda ministrligiň garamagyndaky edaralaryň işgärleriniň gatnaşmagynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan gurnalýan Durnukly ösüş maksatlary boýunça okuw sa...

13.11.21

2021-nji ýylyň 10-12-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (OSCE) Aşgabatdaky Merkeziniň gurnamagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly “Žurnalistika bilimini ýokarlandyrmakda we žurnalistleriň hünär taýýarlygynda kömek” atly taslamasynyň çäklerinde okuw maslahaty geçirildi. Bu okuw maslahat...

13.11.21

Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017-2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde “Ulag diplomatiýasy”  u...

13.11.21

2021-nji ýylyň 10-11-nji noýabry aralarynda Özbegistan Respublikasynyň “Laýner” şypahanasynda gender deňligi, halypaçylyk we ýolbaşçylyk ukybyny ösdürmek meseleleri boýunça gyzlar üçin sebit treningi geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň wekilleri hem wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdylar. Treningde Özbegistan...

13.11.21

2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Garaşsyzlyk – bagtymyz” hem-de “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly kitaplaryndan talyplaryň arasynda çeper okaýyş bäsleşigi geçirildi. Oňa institutyň bagtyýar talyplary gatnaşdylar.

“Jemg...

13.11.21

2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döw...

13.11.21

2021-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda tegelek stoluň başynda maslahat geçirildi. Ol Glazgo şäherinde Şotlandiýanyň maslahatlar merkezinde BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 26-njy maslahatyna (COP26) Türkmenistanyň wekiliýeti tarapyndan öňe sürlen baş...

13.11.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyz gün saýyn ösýär, özgerýär, ösüşleriň täze belentliklerine tarap gadam basýar. Ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, halkara giňişliginde ata Watanymyzyň abraýyny arşa çykarmak Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şu nukdaýn...

13.11.21

2021-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň “Paýhas we parasat” ylmy gurnagynyň agzalary bilen “Şöhratly taryhym – görelde mekdebim” atly iňlis dilinde ylmy-seminar geçirildi. Seminaryň dowamynda Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy A.Baýmuradowa...

13.11.21

2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 4-ine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň bilelikde guramagynda ýaşlarymyzyň gadymdan bäri nesilden-nesle geçip gelýän mirasymyza, milliligimize bolan söýgüsini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Magty...

13.11.21