Habarlar

2022-nji ýylyň 7-nji iýunynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň joşgunly owazyny wasp etmek, halkymyzyň milli medeniýetiniň many-mazmunyny ýaş nesle öwretmek, türk...

08.06.22

2022-nji ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň “Paýhas we parasat” gurnagy tarapyndan “ Taryh – geljege şamçyrag ” atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşikde institutyň I ýyl talyplary dünýä ýurtlarynyň taryhy we daşary syýasaty boýunça dürli görnüşli soraglar boýunça bäsleş...

07.06.22

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly geçirilýän akyl-paýhas bäsleşiginiň final tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazanan okuwçylara okuw sapagy geçirildi.

Bu okuw sapagynda institutymyzyň mugallymlary Aýjan Omarowa, Mährijemal Mäm...

07.06.22

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Daşky gurşawy we ekologiýany gorap saklamak» atly duşuşyk geçirildi.  Bu duşuşyga Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň wekili, institutyň mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Häzirki döwürde döwlet syýasaty...

06.06.22

2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Gahryman Arkadagymyzyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ähli ugurlar, hususan-da hukuk ulgamy boýunça ýokary hünär derejeli ýaş hünärmenleri taýýarlamaga berilýän ähmiýetiniň möhümdigini hem-de bu ugurda işleriň dowam etmeginiň zerurdygyny belläp, ýaş hukukçylary taýýarlamagyň ýokary derejesiniň, o...

06.06.22

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň «Lingvo World» gurnagynyň guramagynda Birleşen Milletler Guramasynyň senenamasyndaky rus diliniň halkara güni mynasybetli gurnagyň agzalarynyň arasynda bäsleşik geçirildi.

Bäsleşigiň dowamynda in...

06.06.22

2022-nji 4-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Ekologiýa diplomatiýasy we ekologiýanyň täze ölçeglerine laýyklykda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlary» atly maslahat geçirildi. Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününiň öňýanynda geçirilen bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Türkmenistan...

04.06.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şäheriň arassaçylygyny saklamak maksady bilen, 2022-nji ýylyň 4-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary ýokary okuw jaýynyň çäginde degişli aras...

04.06.22

2022-nji ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli dabaraly welosiped ýörişi geçirildi. Ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň gatnaşmagynda geçirilen dabaraly ýörişler eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde uly şatlyk-şowhuna beslendi. Bu asylly çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyp ýaşlary, professor mugallyml...

03.06.22

2022-nji ýylyň 3-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň II ýarym final oýny geçirildi. Bäsleşigiň finalyna gatnaşmaga hukuk gazanan ähli oýunçylaryň adyny belli eden II ýarym final oýnunyň baş temasy...

03.06.22