Habarlar

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň “Ykdysady diplomatiýa” ugry boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna “Bank sowatlylygy” atly temadan okuw sapagy geçirildi.

20.03.23

Для активного продвижения национальных интересов страны необходимостью является подготовка квалифицированных кадров. Именно поэтому 15 лет назад Национальный Лидер туркменского народа принял судьбоносное решение о создании нового вуза страны- Национальной школы туркменской дипломатии.

Создавая ИМО МИД Туркменистана глава госуда...

20.03.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek maksady bilen, Türkmenistanda 2023-nji ýylyň 18-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Bu ählihalk bag ekmek dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institut...

18.03.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýokary okuw mekdebini tamamlan her bir uçurym daşary ýurt dillerini bilmelidir. Şunuň bilen baglylykda daşary ýurt dillerini öwrenmegiň baş maksady sözleýiş endiklerini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, jemgyýetçilik-syýasy edebiýatlara düşünmek, şeýle-de hünärleri boýunça adalgalary özleşdirmegiň netijesinde erkin...

17.03.23

2023-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň we institutyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň “Paýhas we parasat” gurnagynyň gurnamagynda türkmen topragynda ýerleşýän gadymy künjekleriň biri bolan Paryzdepe ýadygärligine gezelenç gurnaldy. Gezelenje Ýaş dip...

17.03.23

2023-nji ýylyň 17-nji martynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň şanly 15 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi öz işine başlady.

Bu sergi döwrebap derejede gurnalyp, hususy teleke...

17.03.23

2023-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň “Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagynyň guramagynda  tebigatyň hem-de köňülleriň baýramy bolan Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni mynasybetli “Ülkäme toý bolup gelen, ýazlarym” atly çeper...

17.03.23

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda ýurdumyzda sagdynlyk we ruhubelentlik ýörelgelerine eýerip, ýaşlary terbiýelemäge, bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge, türgenleriň ussatlyklaryny ýokarlandyrmaga gönükdirlen uly işler alnyp barylýar. Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi. Türkmen türgenleri bütin dünýä sport hereketine işjeň...

17.03.23

2023-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň “Suw diplomatiýasy” ugry boýunça okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyny Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Daşky gurşawy goram...

16.03.23

Взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. В прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией. Как известно, Протокол об установлении дипломатических отношений между нашими странами был подписан 8 апреля 1992...

16.03.23