Habarlar

2021-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda baky Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygy mynasybetli institutymyzyň jemgyýetçilik guramalary bilen Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň bilelikde guramagynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Konsertde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwator...

22.11.21

Döwürleýin metbugata syn

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň her aýda iki gezek neşir edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” atly gazetiniň 19-njy sany çapdan çykdy. Möçberi  7 sahypadan ybarat neşiriň 1-nji sahypasy şu ýylyň 12-nji noýabrynda Türkiýäniň Stambul şäherinde geçirilen Türki d...

21.11.21

Her ýylyň 21-nji noýabrynda bellenilýän Bütindünýä telewideniýe güni, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 1996-njy ýylda  yglan edildi.

Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän döwletler parahatçylyk, howpsuzlyk, ykdysady we jemgyýetçilik ösüşi we medeni hyzmatdaşlygy giňeltmek ýaly meseleler b...

20.11.21

2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Hytaý halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde HJYA-nyň ýokary derejeli seljeriş merkezleriniň Geňeşiniň sekretariatynyň we Russiýany, Gündogar Ýewropany we Merkezi Aziýany öwrenmek boýunça Ählihytaý Assosiasiýasynyň guramagynda Hytaý jemgyýetçilik ylymlar akademiýasynyň (HJYA) konsultatiw guramasynyň gatnaşmagynda Hytaýyň selje...

20.11.21

2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk guramasy bilen bilelikde “Bitaraplyk, parahatçylyk we ynanyşmak” atly halkara maslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligini...

19.11.21

2021-nji ýylyň 1-31-nji oktýabry aralygynda talyplaryň we ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda “Classy English“ atly iňlis dili boýunça IV halkara onlaýn olimpiadasy geçirildi.

Geçirilen halkara olimpiadasyna dünýäniň dürli ýurtlary bilen birlikde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary ins...

19.11.21

20-nji noýabr – Bütindünýä çaga güni we Çaganyň hukuklary hakynda Konwensiýanyň kabul edilen güni

Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary we uly tagallalary netijesinde ýurdumyzda çagalygy goramak, çagalaryň we ýaşlaryň saglygyny saklamak hem-de hemmetaraplaýyn ösmegini gazanmak, olary özbaşda...

19.11.21

2021-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döw...

18.11.21

2021-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň gurnamagynda S.Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahna ussady, “Miras” radioýaýlymynyň alypbaryjysy Batyr Çaryýew bilen döredijik duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-nj...

18.11.21

16-njy noýabrda Ak mermerli paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik gurmalarynyň merkezinde we ähli welaýat merkezlerinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly ada mynasyp ýaşlary sylaglamak dabaralary geçirildi.

Oňa ýurdumyzyň je...

18.11.21