Habarlar

2022-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň gurnamagynda ulag diplomatiýasy boýunça okuw maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gat...

21.04.22

2022-nji ýylyň 19-20-nji apreli aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (ECOSOC) we Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gurnamagynda halkara Ýaşlar forumy onlaýn arkaly geçirilýär. Bu ýokary derejeli duşuşyga Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim, Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak...

20.04.22

2022-nji ýylyň 19-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýa we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Korollygyndaky wekilhanasy tarapyndan ýörite webinar maslahaty geçirildi.

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler Türkmenistanda...

19.04.22

2022-nji ýylyň 18-nji aprelinde TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkezi bilen Ankara krizis we syýasat gözlegleri merkeziniň (ANKASAM) göni wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Mejlisiň işine ANKASAM-yň başlygy Mehmet Seyfettin Erol we TDIM-iň HGI-nyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkeziniň başlygy Şiriýew Şi...

19.04.22

2022-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň gurnamagynda ulag diplomatiýasy boýunça göçme okuw sapagy «Beýik Ýüpek ýoly» hususy kärhanasynda geçirildi. Okuw sapagyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary in...

15.04.22

2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Açyk gapylar» güni mynasybetli Aşgabat şäherindäki 21-nji, 37-nji, 68-nji, 72-nji we 76-njy orta mekdepleriniň okuwçylary üçin ýokary okuw mekdebimiz bilen tanyşdyrylyş çäresi guraldy.

Çäräniň dowamynda mekdep okuwçylar...

15.04.22

2022-nji ýylyň aprel aýynyň 13-ne paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli, ýurduň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän ýokary derejedäki sergi öz işine başlady. Sergi merkezinde hususy pudagyň dürli ugurlary boýunça ýöriteleşen öňdebaryjy kompaniýalarynyň 200-e golaýyny...

14.04.22

2022-nji ýylyň 13-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Strategik barlaglar boýunça ylmy merkez bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Diplomatik akademiýasynyň ösüş we diplomatiýa institutynyň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly tanyşlyk duşuşygy geçirildi.  Oňa degişli ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdyl...

13.04.22

2022-nji ýylyň 13-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 7-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň bu gezekki oýny «Akgoýunly, Garagoýunly, Memluk türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we...

13.04.22

2022-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ýolbaşçylyk etmeginde «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 7-nji oýnunyň öňüsyrasynda oňa gatnaşyjylar üçin  «Ylham» seýilgähine gezelenç gurnaldy. Okuwçylar  bu ýerde türkmen halkynyň meşhur şahsyýetleri bilen tan...

12.04.22