Habarlar

2021-nji ýylyň 1-31-nji oktýabry aralygynda talyplaryň we ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda “Classy English“ atly iňlis dili boýunça IV halkara onlaýn olimpiadasy geçirildi.

Geçirilen halkara olimpiadasyna dünýäniň dürli ýurtlary bilen birlikde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary ins...

19.11.21

20-nji noýabr – Bütindünýä çaga güni we Çaganyň hukuklary hakynda Konwensiýanyň kabul edilen güni

Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary we uly tagallalary netijesinde ýurdumyzda çagalygy goramak, çagalaryň we ýaşlaryň saglygyny saklamak hem-de hemmetaraplaýyn ösmegini gazanmak, olary özbaşda...

19.11.21

2021-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döw...

18.11.21

2021-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň gurnamagynda S.Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahna ussady, “Miras” radioýaýlymynyň alypbaryjysy Batyr Çaryýew bilen döredijik duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-nj...

18.11.21

16-njy noýabrda Ak mermerli paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik gurmalarynyň merkezinde we ähli welaýat merkezlerinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly ada mynasyp ýaşlary sylaglamak dabaralary geçirildi.

Oňa ýurdumyzyň je...

18.11.21

2021-nji ýylyň 16-njy noýabrynda ýurdumyzda BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasy tarapyndan  “1958-nji ýylyň Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky hem-de 1980-nji ýylyň BMG-niň Harytlary halkara satyn almak-satmak boýunça şertnamalar hakyndaky Konwensiýalary” atly onlaýn maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň ministr...

16.11.21

2021-nji ýylyň 26-27-nji oktýabrynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň guramagynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň  talyplarynyň arasynda matematika dersi boýunça “II Açyk internet olimpiadasy” geçirildi. 

Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen bu bäsleşige ýurdumyzyň dürli ýokary okuw mekdepleriniň 18-sind...

15.11.21

2021-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda institutyň ähli fakultetleriniň birinji we ikinji ýyl talyplarynyň, şeýle hem 76-njy orta mekdebiň okuwçylarynyň gatnaşmagynda “Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny”

15.11.21

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hünärmenleri taýýarlamagyň derejesini ýokarlandyrmak işini kämilleşdirmek boýunça zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny belleýär. Häzirki wagtda milli kanunçylygymyzy döwrebaplaşdyrmak, “Döwlet adam üçindir!” diýen şygar bilen geçirilýän durmuş ugurly syýasatyň ygtybarly hukuk binýadyny üpjün etmek ugrunda degişli işler...

15.11.21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň her aýda iki gezek neşir edilýän «Ýaş diplomatyň sesi» atly gazetiniň 18-nji sany 7 sahypa möçberinde çapdan çykdy. Ozaly bilen, gazetimiziň bu sanynyň iki ýarym sahypasynyň Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň şu ýylyň 24-25-nji oktýabrynda ýurdumyza bolan döwlet sapary bilen bag...

13.11.21