Habarlar

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň we «Ýaş diplomatlar» mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda «Döwlet gullugynyň edebi we diplomatik protokolyň esaslary» atly okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagyny Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akade...

27.05.22

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalary üçin institutyň okuw studiýasy, «Ýaş diplomatyň sesi» elektron gazetiniň redaksiýasy bilen tanyşlyk gurnaldy. Bu ýerde ýaş çaparlara institutyň mugallymlary okuw studiýasynyň, redaksiýasynyň işiniň gurluşy, maddy tehnologik...

27.05.22

2022-nji ýylyň 24-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda “Iňlis dili” dersi boýunça I halkara internet olimpiadasynyň netijeleri barada sylaglaýyş dabarasy  geçirildi.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda  zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, “Türkmenis...

24.05.22

2022-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň hem-de Türkmenistanyň Baş arhiw müdirliginiň bilelikde gurnamagynda “Aşgabat – ylalaşdyryjy we dost-doganlyk merkezi” atly baýramçylyk duşuşygy gurnaldy....

24.05.22

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýnuna gatnaşyjy mekdep okuwçylary institutyň okuw studiýasynda bolup, ol ýerde işleriň alnyp barlyşy bilen tanyşdyla...

21.05.22

2022-nji ýylyň 17-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň guramagynda “Iňlis dili” dersi boýunça I halkara internet olimpiadasy geçirildi.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini oka...

17.05.22

2022-nji ýylyň 27-nji apreli we 3-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş kafedrasynyň «Ýaş hukukçylar» ylmy gurnagynyň guramagynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 30 ýyl: Täze taryhy eýýamyň röwşen geljegine tarap» atly şygar astynda 21, 76, 68-nji ýöriteleşdirilen...

03.05.22

2022-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institut...

03.05.22

2022-nji ýylyň 27-30-njy apreli aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde matematika dersi boýunça ikinji Açyk halkara olimpiadasy (OMOUS-2022) geçirildi. Oňa jemi 42 ýurtdan düzülen toparlar boýunça 700-den gowrak ýokary okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar.

Açyk halkara olimpiadasyna Türkmenistanyň D...

03.05.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şäheriň arassaçylygyny saklamak maksady bilen, 2022-nji ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary ýokary okuw jaýynyň çäginde degişli ar...

30.04.22