Habarlar

2021-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň hem-de "Miras" teleýaýlymynyň bilelikde gurnamagynda üme duşuşygy geçirildi. Oňa milli diplomatiýanyň ýokary mekdebiniň professor mugallymlary,...

02.12.21

2021-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrlig...

01.12.21

2021-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary inistitutynyň uly mejlisler zalynda 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda paýtagtymyz Aşgabatda uly üstünlik bilen geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň netijelerine we ähmiýetine bagyşlanan maslahaty geçirildi.

In...

01.12.21

30-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň arasynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 1-nji oýny geçirildi. Onuň baş temasy «Oguz han eýýamy hem-de türkmen diplomatiýasynyň taryhy kökleri» barada boldy.

01.12.21

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de "Edebiýat we sungat" gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramaklarynda aý...

01.12.21

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler...

01.12.21

2021-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti dürli ugurlar boýunça II Açyk olimpiýadasyny geçirdi. Olara beýleki ýokary okuw jaýlarynyň talyplary bilen bir hatarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary hem işjeň gatnaşdy. Bu bäsleşikde hytaý dili boýunça gatnaşan talyplaryň birnäç...

30.11.21

2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Arassa nusga” hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň şäher komitetiniň agzasy Aleksandr Petrosowyň gatnaşmagynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Hal...

26.11.21

2021-nji ýylyň 24-26-njy noýabry  aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabat şäherindäki Merkezi bilen bilelikde “Žurnalistika bilimini ýokarlandyrmakda we žurnalistleriň hünär taýýarlygynda kömek” atly taslamanyň çäklerinde multimedia žurnalistikasy boýunça ok...

26.11.21

2021-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň we howpsuzlygyň hatyrasyna talyp gyzlaryň seslenmesi” atly talyp gyzlaryň dialogy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi bilen bilelikde  guralan bu duşuşyga, paýtagtymyzda ýerleşýän ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyz...

25.11.21