Habarlar

2021-nji ýylyň 3-7-nji dekabry aralygynda ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş Maksatnamasynyň (UNDP) Türkmenistandaky wekilhanasynyň gurnamagynda “Adam hukuklary boýunça okuw maksatnamalarynyň halkara ülňüleri” atly okuw maslahaty geçirildi.  Oňa Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň, Döwlet, hukuk we d...

07.12.21

2021-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahata  Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň  we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Tür...

06.12.21

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda ­­Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek neşir edilýän «Ýaş diplomatyň sesi» atly gazetiň 20-nji sany 8 sahypa möçberinde çapdan çykdy. Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sany many-mazmunynyň we bezelişiniň täzeçilligi bilen tapawutlanýar. Ozaly bilen internet gazeti...

06.12.21

2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen bilelikde gurna...

03.12.21

2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wekill...

03.12.21

2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň “Altyn nesil” medeniýet merkezinde ekologiýa ugurlary boýunça ÝUNESKO-nyň kafedrasynyň açylmagyna bagyşlanan wideoaragatnaşyk arkaly “TÜRKMENISTAN – ÝUNESKO: diýardan ýaýran ýollar” atly maslahat geçirildi. Bu wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ma...

03.12.21

2021-nji ýylyň 1-2-nji dekabry aralygynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan «Gepleşik prosessleri, ussatlyk we parahatçylygy we howpsuzlygy öňe sürmekde inklýuziw gatnaşmak» atly okuw sapagy geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de Halkara ynsanperwer ylymlary...

03.12.21

2021-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň «Lingvo World» gurnagynyň guramagynda institutyň II, III, IV ýyl talyplarynyň we Aşgabat şäheriniň 72-nji orta mekdebiniň okuwçylarynyň gatnaşmagynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk toýy mynasybetli «Bitaraplyk — türkmen halkyn...

03.12.21

2021-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçiren umumy sapagyndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2...

03.12.21

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Merkezi Aziýa-nyň sebitleýin ekologiýa merkeziniň (CAREC) «Suw – Energiýa – Azyk – Daşky gurşaw» özara baglanyşygynyň çemeleşmesini öňe sürmegiň strategiýasy boýunça göni wideoaragatnaşyk arkaly ilkinji okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagy USAID-iň Sebitleýin Suw we Daşky Gurşaw Taslamasy, Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa merke...

02.12.21