Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Milli Bilim instituty tarapyndan ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary üçin 2022-nji ýylyň 29-30-na aralygynda “Ýokary bilimiň pedagogikasynyň we psihologiýasynyň meseleleri” atly usuly-amaly okuwlary üstünlikli geçirildi. “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda 2022-2...

31.08.22

2022-nji ýylyň 29-30-njy awgustynda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň gurnamagynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet we Daşary işler ministrlikleriniň binalarynda BMG-niň Durnukly ösüş maksatlarynyň Ýaş ilçiler bäsleşiginiň ýeňijilerine bagyşlanan tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çäräniň dowamynda ýeňiji Ýaş ilçileri BMG-niň hem-de ýu...

30.08.22

Türkmenistan taryhy-medeni gymmatlyklarymyzy gorap saklamak, gaýtadan dikeltmek maksady bilen, 1993-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet baradaky guramasynyň ýagny, ÝUNESKO-nyň doly hukukly agzasy boldy. Bu abraýly gurama bilen işjeň gatnaşyk saklap gelýär. Bu ugurlar boýunça ýurdumyz birnäçe Konwensiýalara goşuldy we tassyklady. Ý...

06.08.22

2022-nji ýylyň 29-njy iýulynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hem-de Köpetdag etrap Geňeşleri bilen bilelikde gurnamagynda Gahryman Arkadagymyzyň “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” atly kitabynyň 14-nji tomunyň çapdan çykmagy mynasybetli wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

...
30.07.22

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz kämil hukuk namalary esasynda ýurdumyzyň parahatçylyga, abadançylyga gönükdiren ajaýyp mekan hökmünde at-abraýyny, şan-şöhratyny dünýä ýaýýar we daşary ýurtlar bilen birnäçe işler alnyp barylýar. Muňa aýdyň subutnama hökmünde 2022-nji ýylyň 27-nji iýulynda Türkmenistanyň Adalat köşgünde Russiýa Federasiýasynyň Baş...

29.07.22

2022-nji ýylyň 25-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň Syýasy kommunikasiýa we internet žurnalistikasy hünäriniň talyplary bilen türkmen maglumat we hyzmat internet sahypasy bolan "Türkmenportal"-yň döredijilik toparynyň wekilleri bilen täsirli duşuşyk geçirildi.

26.07.22

2022-nji ýylyň 21-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça Ýokary Komissarynyň Müdirliginiň (OHCHR) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekilhanasy tarapyndan “Adam hukuklaryň bähbidine gönükdirilen hereketlere Çagyryşy” boýunça tegelek stol geçirildi.  Bu çärä Türkmenistanyň Adalat, Türkmenistanyň Daşary işler, Türkmenistanyň Bilim, Türkmenis...

21.07.22

2022-nji ýylyň 18-nji iýulynda halkara we sebit derejesinde ulag-logistika ulgamyny ösdürmek hem-de onuň häzirki zaman ýagdaýlaryna laýyklykda hereket etmegini gazanmak maksady bilen, ýurdumyzda “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly halkara maslahaty öz işine başlady. Bu maslahata sebitiň iri ulag-logistika assosiasiýalary we kompaniýa...

18.07.22

2022-nji ýylyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Halkara jemagat hukugy” we “Halkara hususy hukugy” ugurlarynyň magistrantlary öz ylmy-barlag işlerini goradylar. Ylmy-barlag işleriniň goragy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň, Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş kafedrasynyň muga...

18.06.22

2022-nji ýylyň 24-30-njy maýy aralygynda Gazagystanyň Al-Farabi adyndaky döwlet uniwersitetiniň ÝUNESKO boýunça žurnalistika we kommunikasiýa kafedrasynyň guramagynda «Merkezi Aziýada gender deňligi babatyndaky bilimi we mümkinçilikleri artdyrmak boýunça okuw maslahaty» ady bilen onlaýn webinar maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň wek...

16.06.22