Habarlar

Her ýylyň dekabr aýynyň  15-ine Halkara çaý güni resmi taýdan bellenilýär. 2004-nji ýylda Hindistanyň Mumbaý şäherinde geçirilen  dünýä jemgyýetçilik forumynda we 2005-nji ýylda Braziliýanyň Porto Alegre şäherinde geçirilen maslahatlardan soňra her ýylyň 15-nji dekabry Halkara çaý güni diýlip  yglan edildi. Sebäbi şu senede “Çaý önümçiligi işgärleriniň hukuklarynyň...

15.12.21

2021-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 11-nji dekabrda paýtagtymyzyň Maslahatlar merkezinde geçen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly forumda öňe sürlen halkara başlangyçlara bagyşlanan maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Daşary işl...

14.12.21

Ýurdumyzda demokratik we hukuk döwletini döretmek, ony ygtybarly dolandyrmak işinde adam hukuklarynyň, azatlyklarynyň berkarar edilişine, goralyşyna aýratyn orun degişlidir. Häzirki wagtda Türkmenistan adam hukuklary çygryndaky esasy Konwensiýalaryň köpüsine goşuldy we beýleki halkara hukuk resminamalaryna goşulmak we olary milli kanunçylyga ornaşdyrmak boýunça yzyg...

11.12.21

2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Parahatçylyk we ynanyşmak forumynyň “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty: parahatçylygy döretmekde Bitaraplyk we öňüni alyş diplomatiýasy” atly I tematiki umumy mejlisi geçirildi. Oňa halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň diplom...

11.12.21

2021-nji ýylyň 8-9-njy dekabrynda BMG-niň Aşgabat şäherindäki wekilhanasynyň edara binasynda adam hukuklaryna bagyşlanan ýaşlar festiwaly geçirildi. Festiwala BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň sebitleýin wekili Rişard Komenda, BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň ýaşlar bilen baglanyşykly milli maksatnamalar...

10.12.21

Ýetmiş üç ýyl mundan ozal, hut şu gün adamyň hukuklary we azatlyklary hakynda Ählumumy Jarnama kabul edildi. Jarnama Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda ähli döwletleriň we halklaryň berjaý edilmeli ýörelgeleriniň resminamasy hökmünde kabul edildi. Adam hukuklarynyň berjaý edilmegi boýunça ara alnyp maslahatlaş...

10.12.21

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly fotožurnalistika bäsleşiginiň jemleri jemlendi.

Bäsleşik I we II dereje boýunça geç...

10.12.21

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy bilen institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan «Türkmen  halysy – älem sazlaşygy» atly maslahat geçirildi. Bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wekill...

10.12.21

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen «Bаkу Bitarap Türkmenistan» atly iňlis dilinde makala ýazmak bäsleşiginiň jemi jemlendi. Iňlis dilinde çeper ýazuw bäsleşigi 2 derejede, ýagny I dereje žurnalistika hünärinde bilim alýan talyplaryň arasynda, II dereje bolsa beýleki hünä...

10.12.21

Ýurdumyzda milli bilim ulgamyny hem-de ýokary okuw mekdep ylmyny ösdürmek we dünýä derejesine çykarmak maksady bilen ägirt uly işler alnyp barylýar. Türkmenistan ylym-bilim, hukuk ulgamy şeýle hem ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlaryny ösdürmekde birnäçe halkara guramalar bilen bilelikde giň gerimli hyzmatdaşlyk alyp barýar.

10.12.21