Habarlar

2022-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalar merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň «Adalat» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk toýy mynasybetli «Jan Watanym Türkmenistan» atly yglan eden bäsleşiginiň jemi jemlendi. Bu bäsleşikde Türkmenistanyň Daşary işler m...

09.09.22

Durmuşymyzy has aňsat we gyzykly hala öwürýän okap we ýazyp bilmeklik ukyby hemmeler üçin möhümdir. Şeýle ýagdaýy göz öňüne getiriň, daşary ýurda syýahat etmäge ýola rowana bolduňyz, emma barýan ýurduňyzyň dilini bilmeýärsiňiz. Resminamalar, görkezmeler ýa-da şuňa meňzeş işleri ýerine ýetirmekde müşgillik çekersiňiz. Bu sowatsyz adam üçin bolup biljek waka. Çünki ok...

08.09.22

2022-nji ýylyň  6-8-nji sentýabry aralygynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary instituty we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň  Halkara ösüş baradaky agentliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärleri üçin ýurtlaryň ykdysady taýdan bäsleşige ukyplylygyny artdyrmak boýunça Amerikanyň Birleşen Ştat...

08.09.22

Her ýylyň 8-nji sentýabrynda žurnalistleriň we habarçylaryň Halkara raýdaşlyk güni bellenilýär. Bu çärä dünýäniň çar künjeginden žurnalistler gatnaşyp, ýygnaklardyr konferensiýalary geçirýärler. Bu professional konferensiýalarda dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen dördünji häkimiýetiň wekilleri özleriniň žurnalistik tejribelerini paýlaşýarlar we öz aralaryndan iň myna...

08.09.22

2022-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu  ýokary okuw jaýynyň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň 3-nji sentýabrda Mary welaýatyna eden iş saparyna tomaşa edildi.

Bu senede Milli geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gur...

05.09.22

2022-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda «Arçabil» myhmanhanasynda ýurdumyzyň halkara habarlar giňişligindäki ornuna bagyşlanan «Garaşsyz Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde» atly media-forum geçirildi. Media-foruma Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, gazet-žurnallaryň redaksiýal...

05.09.22

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň kiçi mejlisler zalynda institutyň 1-nji ýyl talyplary iňlis we rus dillerinden barlag testlerini tabşyrdylar.

Institutyň halypa mugallymlarynyň, şeýle-de ýurdumyzda daşary ýurt dillerini öwrenmäge höwesli ýaşlaryň ençe...

03.09.22

2022-nji ýylyň 6 — 27-nji awgusty aralygynda Germaniýanyň Akademiki alyş-çalyş gullugy DAAD — HSK 2022 (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – Hochschulsommerkurse 2022)  tarapyndan Drezden şäherinde guralan tomusky dil öwreniş okuwlaryna gatnaşmak üçin okuw saparynda boldum.

Okuw saparynyň maksady nemes dilini çuňňur öwrenm...

03.09.22

2022-nji ýylyň 1-2-nji sentýabry aralygynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (OSCE) Aşgabatdaky Merkeziniň guramagynda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda  «Adatdan daşary ýagdaýlarda multimediýa gurallarynyň ähmiýeti» atly tälim sapagy geçirildi. Tälim sapagyna ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleridir žurnalist hünärmenl...

02.09.22

Bu gün 1-nji sentýabr. Bilimler we talyp ýaşlar güni. Bu ajaýyp gün mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geçirilýän baýramçylyk dabaralary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hem aýratyn öwüşgine eýe boldy.

Baýramçylyk dabarasynda, ilki bilen, Türkmenistanyň Döwlet Senasy ýaňlandy....

02.09.22