Habarlar

2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkeziniň gurnamagynda ýurdumyzyň Bitaraplyk syýasatynyň taryhy ähmiýetine, gazanan tejribesine we bu syýasatyň binýadynda duran ýörelgeleri halkara gatnaşyklary ulgamynda dürli meseleleriň çözgüdini gözläp tapmakda ulanylma...

23.12.21

2021-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugry bolan “Suw diplomatiýasy” boýunça okuw merkezinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda umumy okuw sapagy geçirildi. Sapagyň nobatdaky tapgyry «Türkmenistanyň  Suw diplomatiýasynyň hukuk binýady» atly mowzuga bagyşlanyldy.

22.12.21

2021-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, şeýle-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda «Ak öý – türkmen medeniýetiniň aýrylmaz bölegi» atly baýramçylyk duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler...

22.12.21

21-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II tapgyry geçirildi. Bäsleşigiň nobatdaky tapgyry «Parfiýa we Hun döwletleriniň diplomatiýasy hem-de diplomatik däpleri» atly mowzuga bagyşlanyldy.

21.12.21

2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň çäginde ýowar geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky syýasatyny goldap geçirilen bu abadanlaşdyryş işlerine ýokary okuw mekdebimiziň  talyplary işjeň gatnaşdylar.

Gyş paslynyň il...

20.12.21

2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygyna we Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatynyň ähmiýeti bilen bagly wagyz-nesihat çäresi ge...

20.12.21

BMG-de 2010-njy ýyldan bäri Halkara arap dili güni bellenip geçilýär. Ene diliniň Halkara gününiň öňüsyrasynda BMG-niň Jemgyýetçilik gatnaşyklary bölümi guramanyň alty resmi diliniň her biri üçin öz baýramyny bellemegi teklip etdi. Bu teklibiň medeniýetara gepleşikleri we köp dilli dünýäni ösdürmäge hyzmat etjekdigi çak edilýär.

19.12.21

2021-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň “Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagynyň guramagynda Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I – V ýyl talyplarynyň arasynda “Türkmenistanyň Bitaraplygy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň il...

19.12.21

Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017–2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde «Ulag diplomatiýasy» ug...

17.12.21

2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde Ýewropa Bileleşiginiň gurnamagynda “Zorlukly ekstremizmiň öňüni almakda ýaşlary çekmek” atly seminar geçirildi. “Aziýadaky zorlukly ekstremizme garşy durnuklylygy güýçlendirmek” taslamasynyň esasynda geçirilen bu seminara Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary insti...

17.12.21