Habarlar

2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygyna we Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatynyň ähmiýeti bilen bagly wagyz-nesihat çäresi ge...

20.12.21

BMG-de 2010-njy ýyldan bäri Halkara arap dili güni bellenip geçilýär. Ene diliniň Halkara gününiň öňüsyrasynda BMG-niň Jemgyýetçilik gatnaşyklary bölümi guramanyň alty resmi diliniň her biri üçin öz baýramyny bellemegi teklip etdi. Bu teklibiň medeniýetara gepleşikleri we köp dilli dünýäni ösdürmäge hyzmat etjekdigi çak edilýär.

19.12.21

2021-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň “Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagynyň guramagynda Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I – V ýyl talyplarynyň arasynda “Türkmenistanyň Bitaraplygy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň il...

19.12.21

Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017–2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde «Ulag diplomatiýasy» ug...

17.12.21

2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde Ýewropa Bileleşiginiň gurnamagynda “Zorlukly ekstremizmiň öňüni almakda ýaşlary çekmek” atly seminar geçirildi. “Aziýadaky zorlukly ekstremizme garşy durnuklylygy güýçlendirmek” taslamasynyň esasynda geçirilen bu seminara Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary insti...

17.12.21

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen halypa diplomatyň umumy okuw sapagy geçirildi. «Türkmenistan – dünýä syýasy giňişligindäki parlak ýyldyz» ady bilen geçirilen okuw sapagy institutymyzyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň uly mugallymy, filosofiýa ylymlarynyň ka...

17.12.21

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara  jemagat hukugy ugrunyň magistranty Ogulnur Şöhradowa “Türkmen diplom...

16.12.21

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmen halkynyň parahatçylyga, ynsanperwerlige daýanýan daşary syýasy ýörelgeleri»  atly halypa diplomatlaryň  gatnaşmagynda göreldeli okuw sapagy geçirildi. Institutyň “Ýaş diplomatlar mekdebi” tarapyndan gurnalan okuw sapagy täsirliligi bilen tapawutland...

16.12.21

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyz durmuş-ykdysady ösüşlerde bolşy ýaly, syýasy-jemgyýetçilik, demokratik-hukuk özgertmelerini amala aşyrmakda-da uly ähmiýete eýe taryhy seneleriniň biri hem 1991-nji ýylyň 16-njy dekabrynda döredilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygydyr. Şu mynasybetli ýurdumyzyň ähl...

16.12.21

2021-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrli...

15.12.21