Habarlar

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Taras Şewçenko adyndaky Kiýew milli uniwersitetiniň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň arasynda onlaýn duşuşygy geçirildi.

Oňa iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary – Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw işleri boýunça prorektory G.Ýusup...

28.12.21

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Täze — 2022-nji “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly mynasybetli institutymyzyň jemgyýetçilik guramalary bilen Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, dirižýor Röwşen Nepesowyň ýolbaşçylygynda düzülen orkestr toparynyň bilelikde guramagynda sazly konsert geçi...

28.12.21

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Bitarap Watanymyzyň bagtly geljegi – ahlakly watançy ýaşlar” atly göreldeli okuw sapagy geçirildi. Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň müdiri, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty, taryh ylymlarynyň doktory, professor, Adatdan daşary we Doly ygtyýa...

28.12.21

2021-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda institutyň I, II ýyl talyplarynyň gatnaşmagynda Täze ýyl baýramy mynasybetli “New Year – New Dreams” atly  bäsleşik geçirildi.

Bäsleşik iňlis dilinde...

27.12.21

2021-nji ýylyñ 25-nji dekabrynda Aşgabat şäherindäki Grand myhmanhanasynda “Hukukçy” hojalyk  jemgyýeti tarapyndan talyplaryň ýokary okuw mekdebinde alýan nazary bilimlerini tejribe bilen utgaşdyrmak olaryň geljekki hünär işi üçin zerur bolan durmuşy başarnyklaryny hukuk endiklerini has-da kämilleşdirmek, ýurdumyzda hukuk aňyýetininiň, biliminiň hem-de medenýetiniň...

27.12.21

2021-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi. Örän çekeleşikli geçen bäsleşige institutymyzyň ähli fakultetleri gatnaşdy. Şeýle sport çäreleriniň yzygiderli geçirilmegi hormatly Prezidentimiziň sport ulgamyndaky oňyn özgertmeler syýasatynyň üstünlikle...

25.12.21

2021-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy bilen institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan «Ýaşlary telekeçilik işine çekmeklik» atly maslahat geçirildi. Bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wek...

24.12.21

2021-nji ýylyň 24-nji dekabrynda «Kaspi – Ýewraziýa» halkara we jemgyýetçilik-syýasy gözleg merkezi bilen Astrahan döwlet tehniki uniwersitetiniň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan halkara tegelek stol maslahaty onlaýn görnüşinde geçirildi.

Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bil...

24.12.21

2021-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Täze ýyl baýramy mynasybetli wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärä institutyň okuw işleri boýunça prorektory Gülşat Ýusupowa, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 4-nji müdirliginiň uly gözegçisi, polisiýanyň maýory Daýanç Durdyýew we Türkmenistanyň S...

24.12.21

2021-nji ýylyň  23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Täze ýyl baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Bu aýdym-sazly dabara institutyň professor-mugallymlary hem-de talyp ýaşlary gatnaşdylar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň aýdym-saz we tans toparynyň b...

23.12.21