Habarlar

2021-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň işgärleriniň hem-de Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýüniň lukmanlarynyň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärede ýaşlarda milli mirasymyza bolan sarpany kemala getirmek, şäheriň abadançylygyny gorap saklama...

17.09.21

2021-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologik meseleleri boýunça merkeziniň (CAREC) guramagynda “Suw — Energiýa — Azyk — Daşky gurşaw” özara baglanşygynyň çemeleşmesini öňe ilerletmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp düzmek üçin zerurlyklara baha bermek boýun...

16.09.21

Halkara demokratiýa güni, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2007-nji ýylda döredilip, her ýylyň 15-nji sentýabrynda bellenilip geçilýär. Bu sene, 2008-nji ýylda bellenen täze we dikeldilen demokratiýalaryň ilkinji halkara konferensiýasynyň 20 ýyllygyna gabat gelýär. Müňýyllyk Jarnamasynda dünýäniň liderleri demokratiýany we kanunyň hökmürowa...

15.09.21

2021-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda Ýewropa Bileleşiginiň taryhyna bagyşlanyp, iňlis dilinde onlaýn görnüşde zehin bäsleşigi geçirildi.Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan gurnalanbäsleşige Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä...

14.09.21

2021-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy-medeni mirasy we Ýewraziýa giňişliginde halkara hyzmatdaşlygyň şu güni» atly ylmy-döredijilik maslahaty geçirildi.

Geçirilen ylmy-dör...

10.09.21

2021-nji ýylyň 7-8-nji sentýabrynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň guramagynda Aşgabat şäherinde “Maşgaladaky zulumyň öňüni almak we kriminalizasiýalaşdyrmak” boýunça onlaýn seminary geçirildi. Iki gün dowam eden onlaýn seminara Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň wekilleri we Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demo...

10.09.21

2021-nji ýylyň 7-8-nji sentýabrynda Aşgabatda “Pandemiýa we saglygy goraýyş ugurda adatdan daşary ýagdaýlarda döwlet edaralarynyň jemgyýet we habar beriş serişdeleri bilen aragatnaşyk saklamak mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak” atly  halkara onlaýn okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde  Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň...

08.09.21

Golaýda (2021-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda)Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekanynyň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de «Edebiýat we sungat» gazetiniň bilelikde guramagynda «Garaşsyzlyk – buýsanjymyz, bagtymyz» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy g...

07.09.21

Adamzat hemişe sagdyn ýaşamagyň arzuwynda, çünki saglyk ynsana berlen peşgeşdir, bedeniň fiziki we ruhy güýçleriniň kadaly ýagdaýydyr. Meşhur alym Lukman Hekim “Eger çaň-tozan bolmadyk bolsa,adamlar müň ýaşardy” diýip belläpdir. Bu b olsa tebigatyň, arassa howanyň adamyň saglygy üçin möhümdigini ýene bir gezek tekrarlaýar.

07.09.21

Islendik ýagdaýda adam adam bolup galmalydyr; diňe özi hakda däl-de ,  eýsem töweregiňdäkiler, esasanam ondan ýüz esse erbet adamlar hakda pikirlenmeli. Bu pikir täze däl. Mümkin boldugyça ösdürilýär we dünýä jemgyýetçiligine şol sanda Birleşen Milletler Guramasyna we beýleki birleşiklere ýetirmäge synanşylýar.

Birleşen Mi...

05.09.21