Habarlar

Bu güni parahatçylyk, howpsuzlyk, ykdysady we jemgyýetçilik ösüşi we medeni alyş-çalşygy giňeltmek ýaly meseleler boýunça telegepleşikler arkaly belläp geçmegi Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän döwletler teklip etdiler. Aslynda, Bütindünýä telewideniýe güni telewizoryň tehniki taraplary bilen bagly bolman, durmuşymyza getirýän çäksiz ýeňillikleri we müm...

22.11.22

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II möwsüminiň I saýlama tapgyrynyň I oýny geçirildi. Mälim bolşy ýaly, bäsleşigiň bu ýylky möwsümine gatnaşmaga ýurdumyzyň dürli künjeginden isleg bildiren mekdep okuwçylarynyň 300-den gowragy test...

22.11.22

As in the life of every person, there are special dates and memorable events in the history of bilateral interstate relations. Turkmenistan consistently consolidates traditionally friendly and mutually beneficial relations with neighbouring States, especially with the Central Asian and Caspian Basin countries. At the same time, close cooperation with the States of t...

16.11.22

2022-nji ýylyň 16-njy noýabrynda paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen “Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi” diýen hormatly ada mynasyp bolan ýaşlary sylaglamak dabarasy geçirildi.

Garaşsyz, baky Bitar...

16.11.22

Dünýä ösüşiniň häzirki döwründe innowasiýalaryň döwletiň ähli pudaklarynyň ösüşinde aýratyn orny bar. Onuň esasynda bolsa, ilkinji nobatda, ylym we bilim hem-de halkara gatnaşyklar bar. Milli ýörelgelere we dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda, okuw maksatnamalarynyň, kitaplaryň hem-de gollanmalaryň mazmuny we ylmy-usulyýet ugurlary kämilleşdirilýär. Sanly bilim ulg...

17.10.22

2022-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň guramagynda «Telekeçileriň halkara bazarlaryna çykmagynda diplomatiýanyň orny» atly okuw sapagy geçirildi. Oňa institutyň I ýyl talyplary gatnaşdylar.

15.10.22

1990-ýylyň 14-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy her ýylyň 1-nji oktýabryny «Ýaşulularyň Halkara güni» diýip yglan etdi. Yglan edilen ýylyndan bäri bu baýramçylyk dünýäniň ähli künjeklerinde bellenilip geçilýär. Baýramçylyk mynasybetli dürli görnüşdäki medeni çäreler guralyp, olaryň çäginde ýaşuly adamlaryň ýaşaýan jemgyýetleriniň işine g...

01.10.22

2022-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Halkara aýdym-saz güni mynasybetli Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda ýörite konsert guraldy. Dabaranyň dowamynda ýurdumyzyň aýdym-saz ussatlary çykyş etdiler. Bu konserte Diýarymyzyň aýdym-saz söýüjiler jemgyýetiniň wekilleri tomaşaçy hökmünde gatnaşdylar. Konsertiň dowamynda ýaňlanan aýdym-sazlar d...

01.10.22

Halkara terjimeçileriň güni her ýylyň 30-njy sentýabrynda bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk dilden we ýazuw arkaly terjime edýän terjimeçileriň hünär baýramçylygydyr. 1991-nji ýylda Terjimeçileriň halkara federasiýasy (FIT) 30-njy sentýabry Halkara terjimeçileriň güni diýip yglan edildi. Baýramçylygyň bu senede bellenilmeginiň sebäbini 419-420-nji ýyllarda Injili...

30.09.22

2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň guramagynda suw diplomatiýasy ugry boýunça okuw sapaklarynyň nobatdaky tapgyry başlandy. Okuw sapagyny Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara guramalary departamentiniň geňe...

29.09.22