Habarlar

2021-nji ýylyñ 25-nji dekabrynda Aşgabat şäherindäki Grand myhmanhanasynda “Hukukçy” hojalyk  jemgyýeti tarapyndan talyplaryň ýokary okuw mekdebinde alýan nazary bilimlerini tejribe bilen utgaşdyrmak olaryň geljekki hünär işi üçin zerur bolan durmuşy başarnyklaryny hukuk endiklerini has-da kämilleşdirmek, ýurdumyzda hukuk aňyýetininiň, biliminiň hem-de medenýetiniň...

27.12.21

2021-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi. Örän çekeleşikli geçen bäsleşige institutymyzyň ähli fakultetleri gatnaşdy. Şeýle sport çäreleriniň yzygiderli geçirilmegi hormatly Prezidentimiziň sport ulgamyndaky oňyn özgertmeler syýasatynyň üstünlikle...

25.12.21

2021-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy bilen institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan «Ýaşlary telekeçilik işine çekmeklik» atly maslahat geçirildi. Bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wek...

24.12.21

2021-nji ýylyň 24-nji dekabrynda «Kaspi – Ýewraziýa» halkara we jemgyýetçilik-syýasy gözleg merkezi bilen Astrahan döwlet tehniki uniwersitetiniň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan halkara tegelek stol maslahaty onlaýn görnüşinde geçirildi.

Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bil...

24.12.21

2021-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Täze ýyl baýramy mynasybetli wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärä institutyň okuw işleri boýunça prorektory Gülşat Ýusupowa, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 4-nji müdirliginiň uly gözegçisi, polisiýanyň maýory Daýanç Durdyýew we Türkmenistanyň S...

24.12.21

2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkeziniň gurnamagynda ýurdumyzyň Bitaraplyk syýasatynyň taryhy ähmiýetine, gazanan tejribesine we bu syýasatyň binýadynda duran ýörelgeleri halkara gatnaşyklary ulgamynda dürli meseleleriň çözgüdini gözläp tapmakda ulanylma...

23.12.21

2021-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugry bolan “Suw diplomatiýasy” boýunça okuw merkezinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda umumy okuw sapagy geçirildi. Sapagyň nobatdaky tapgyry «Türkmenistanyň  Suw diplomatiýasynyň hukuk binýady» atly mowzuga bagyşlanyldy.

22.12.21

2021-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, şeýle-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda «Ak öý – türkmen medeniýetiniň aýrylmaz bölegi» atly baýramçylyk duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler...

22.12.21

21-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II tapgyry geçirildi. Bäsleşigiň nobatdaky tapgyry «Parfiýa we Hun döwletleriniň diplomatiýasy hem-de diplomatik däpleri» atly mowzuga bagyşlanyldy.

21.12.21

2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň çäginde ýowar geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky syýasatyny goldap geçirilen bu abadanlaşdyryş işlerine ýokary okuw mekdebimiziň  talyplary işjeň gatnaşdylar.

Gyş paslynyň il...

20.12.21