Habarlar

2022-nji ýylyň 16-njy noýabrynda paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen “Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi” diýen hormatly ada mynasyp bolan ýaşlary sylaglamak dabarasy geçirildi.

Garaşsyz, baky Bitar...

16.11.22

Dünýä ösüşiniň häzirki döwründe innowasiýalaryň döwletiň ähli pudaklarynyň ösüşinde aýratyn orny bar. Onuň esasynda bolsa, ilkinji nobatda, ylym we bilim hem-de halkara gatnaşyklar bar. Milli ýörelgelere we dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda, okuw maksatnamalarynyň, kitaplaryň hem-de gollanmalaryň mazmuny we ylmy-usulyýet ugurlary kämilleşdirilýär. Sanly bilim ulg...

17.10.22

2022-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň guramagynda «Telekeçileriň halkara bazarlaryna çykmagynda diplomatiýanyň orny» atly okuw sapagy geçirildi. Oňa institutyň I ýyl talyplary gatnaşdylar.

15.10.22

1990-ýylyň 14-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy her ýylyň 1-nji oktýabryny «Ýaşulularyň Halkara güni» diýip yglan etdi. Yglan edilen ýylyndan bäri bu baýramçylyk dünýäniň ähli künjeklerinde bellenilip geçilýär. Baýramçylyk mynasybetli dürli görnüşdäki medeni çäreler guralyp, olaryň çäginde ýaşuly adamlaryň ýaşaýan jemgyýetleriniň işine g...

01.10.22

2022-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Halkara aýdym-saz güni mynasybetli Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda ýörite konsert guraldy. Dabaranyň dowamynda ýurdumyzyň aýdym-saz ussatlary çykyş etdiler. Bu konserte Diýarymyzyň aýdym-saz söýüjiler jemgyýetiniň wekilleri tomaşaçy hökmünde gatnaşdylar. Konsertiň dowamynda ýaňlanan aýdym-sazlar d...

01.10.22

Halkara terjimeçileriň güni her ýylyň 30-njy sentýabrynda bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk dilden we ýazuw arkaly terjime edýän terjimeçileriň hünär baýramçylygydyr. 1991-nji ýylda Terjimeçileriň halkara federasiýasy (FIT) 30-njy sentýabry Halkara terjimeçileriň güni diýip yglan edildi. Baýramçylygyň bu senede bellenilmeginiň sebäbini 419-420-nji ýyllarda Injili...

30.09.22

2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň guramagynda suw diplomatiýasy ugry boýunça okuw sapaklarynyň nobatdaky tapgyry başlandy. Okuw sapagyny Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara guramalary departamentiniň geňe...

29.09.22

Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň (United Nations World Tourism Organization; UNWTO) assambleýasy tarapyndan 1979-njy ýylda Ispaniýanyň Torremolino şäherinde döredilýär we her ýylyň 27-nji sentýabrynda bellenilip geçilýär. Baýramçylyk üçin bu senäniň saýlanmagy bolsa, 1970-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň öz Düzgünnamasyny kabul ed...

26.09.22

Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş kafedrasynyň “Ýaş hukukçylar” ylmy gurnagynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda bäsleşik geçirildi. Bäsleşige Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň we Türkmen...

24.09.22

2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara Parahatçylyk güni mynasybetli institutyň Dünýä dilleri kafedrasynyň «Lingvo World» ylmy gurnagynyň guramagynda okuw sapagy geçirildi. Institutyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I ýyl talyplarynyň gatnaşmagynda geçirilen okuw sapagyny Dünýä dill...

22.09.22