Habarlar

Maglumat gurşawy bu günki günde jemgyýetiň ähli ugurlarynda has-da işjeň ulanylýar. Ol bir tarapdan, ykdysady,gorag,sosial,syýasy we milli howpsuzlygynyň düzüm bölekleriniň ýagdaýyny mese-mälim kesgitleýär hem-de dürli jemgyýetçilik gurluşyň howpsuzlygyna täsir edýär. Beýleki tarapdan, maglumat howpsuzlygy howpsuzlygyň özbaşdak bölegi, ähmiýeti we alamaty hökmünde ç...

25.01.22

2022-nji ýylyň  24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary  institutynyň  uly  mejlisler  zalynda  «Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara habar beriş serişdelerine beren interwýulary», «Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy», «Ykdysady hyzmatdaşl...

24.01.22

Häzirki döwürde ulag ulgamyny kämilleşdirmek Türkmenistanyň Prezidentiniň  ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw me...

21.01.22

Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz öz syýasatyny halkara hukuk ýagdaýyna esaslanyp alyp barýar. Esasanda, ýurdumyz aýallaryň hukuklaryny goramak bilen baglanyşykly ykrar edilen halkara hukuk resminamalaryna işjeň gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiz: ,,Biz zenanlarymyzyň ruhy-ahlak, paýhas we zähmet mümkinçiliklerine ýokary baha berýäris. Zenanlaryň kanuny bähbi...

21.01.22

2022-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Türkmenistanyň Döwlet edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda ýaş nesliň ählitaraplaýyn ösen, beden we ruhy taýdan sagdyn, bilimli-ylymly bolmagyny gazanmak, ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynd...

20.01.22

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda tejribeli hünärmenleri taýýarlamak, ýaşlaryň döredijilik ukybyny ýüze çykarmak, hemmetaraplaýyn ösen, öňdebaryjy nesli terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler amala aşyrylýar. Bu babatda hormatly Prezidentimiz “Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde, ylma hem...

20.01.22

Metbugata syn


Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek çap edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” elektron gazetiniň 23-nji sany çapdan çykdy. Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sanynda täze ýylyň ilkinji...

20.01.22

2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) guramagynda Merkezi Aziýa ýurtlary üçin maksatnamanyň çäklerinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary üçin “Adalatly kazyýet üçin bilim” atly gibrid görnüşinde okuw sapagy geçirildi. 

Bu okuwa Türkmenistanyň Bilim minis...

20.01.22

2022-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda yglan edilen “El hünäri - il gezer” atly bäsleşigiň institut tapgyry geçirildi. Oňa instititymyzyň talyp gyzlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri  gatnaşdylar.

...
19.01.22

2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 3-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň nobatdaky oýny «Garahanly we Gaznaly türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy» &nbs...

18.01.22