Habarlar

Her ýyl Halkara terjime güni terjimeçilere we dilçilere hormat goýmak üçin bellenilip geçilýär. Halkara terjime güni köp dilliligi  ösdürmegi, terjimeçileriň we beýleki dil hünärmenleriniň köptaraplaýyn diplomatiýada möhüm ornuny görkezmegini maksat edinýär. Bilşiňiz ýaly, daşary ýurt dili halklary ýakynlaşdyrmakda, özara düşünişmekde we ynanyşmakda, halkara hy...

29.09.21

2019-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen döredilip, her ýylyň 29-njy sentýabrynda bellenilýän «Azyk ýitgileri we iýmit galyndylary baradaky maglumatlary ýaýratmagyň halkara güni» belli seneleriň arasynda özboluşly orun eýeleýär.

Dünýäde 2014-nji ýyldan bäri açlykdan e...

29.09.21

1980-nji ýyldan bäri her ýylyň 27-nji sentýabrynda Bütindünýä syýahatçylyk güni  bellenilip geçilýär. Sebäbi 1970-nji ýylyň şol senesinde dünýä syýahatçylygynyň möhüm tapgyry hasaplanýan Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň (UNWTO) düzgünnamalary kabul edildi we häzirki wagtda hem şol düzgünnamadan ugur alyp işleýär. Bütindünýä syýahatç...

29.09.21

Bilşimiz ýaly ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli «Atavatan Turkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan «Ata Watan Eserleri» atly bäsleşik yglan edilipdi. Ýakynda şol bäsleşigiň jemi jemlenip, ýeňijiler belli boldy.

Bäsleşigiň ýeňijileri eseriň okalan sany, ýagny okyjylary...

26.09.21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda köp ýyllap dürli ýurtlarda iň ýokary derejeli diplomatik wekil hökmünde abraýly zähmet çeken, BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet  boýunça guramasynyň (ÝUNESKO-nyň) işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rustemowa işinde gazanan üstünlikleri we birnäçe ýyllaryň dowamynda çeken yhlasly z...

26.09.21

2021-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk senesi mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Ýurdumyzyň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň...

26.09.21

Diplomatiýa hünäri ýurdumyzyň daşary syýasatyny bütin dünýäde ygtybarly ösdürmekde iň bir esasy ugurlaryň biri. Bu hünär bilen ýurdumyzyň ösüşine uly goşant goşan Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Çynar Täjiýewna Rüstemowa 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda paýtagtymyzyň «Ruhyýet» köşgünde, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyş...

26.09.21

2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň hem-de institutyň Halkara hukugy fakultetiniň talyplarynyň gatnaşmagynda  daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň raýatlygynyň berilmegi barada maslahat geçirildi.

24.09.21

2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde sanly ulgam arkaly çykyşynyň taryhy ähmiýetine bagyşlanan maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilha...

24.09.21

2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli ýokary okuw mekdebimiziň guramagynda ýurdumyzyň we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň žurnalistika hünäriniň we beýleki hünärleriniň talyplarynyň...

24.09.21