Habarlar

Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz öz syýasatyny halkara hukuk ýagdaýyna esaslanyp alyp barýar. Esasanda, ýurdumyz aýallaryň hukuklaryny goramak bilen baglanyşykly ykrar edilen halkara hukuk resminamalaryna işjeň gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiz: ,,Biz zenanlarymyzyň ruhy-ahlak, paýhas we zähmet mümkinçiliklerine ýokary baha berýäris. Zenanlaryň kanuny bähbi...

21.01.22

2022-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Türkmenistanyň Döwlet edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda ýaş nesliň ählitaraplaýyn ösen, beden we ruhy taýdan sagdyn, bilimli-ylymly bolmagyny gazanmak, ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynd...

20.01.22

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda tejribeli hünärmenleri taýýarlamak, ýaşlaryň döredijilik ukybyny ýüze çykarmak, hemmetaraplaýyn ösen, öňdebaryjy nesli terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler amala aşyrylýar. Bu babatda hormatly Prezidentimiz “Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde, ylma hem...

20.01.22

Metbugata syn


Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek çap edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” elektron gazetiniň 23-nji sany çapdan çykdy. Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sanynda täze ýylyň ilkinji...

20.01.22

2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) guramagynda Merkezi Aziýa ýurtlary üçin maksatnamanyň çäklerinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary üçin “Adalatly kazyýet üçin bilim” atly gibrid görnüşinde okuw sapagy geçirildi. 

Bu okuwa Türkmenistanyň Bilim minis...

20.01.22

2022-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda yglan edilen “El hünäri - il gezer” atly bäsleşigiň institut tapgyry geçirildi. Oňa instititymyzyň talyp gyzlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri  gatnaşdylar.

...
19.01.22

2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 3-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň nobatdaky oýny «Garahanly we Gaznaly türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy» &nbs...

18.01.22

2022-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen “Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň” kabul edilmegi mynasybetli hoşallyk dabarasy geçirildi.

Ho...

15.01.22

On January 14, 2022, the Faculty of International Relations of the Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan hosted an inter-faculty handball match. The match was held among the students of the Alem Sports Club of the Institute, which increased the interest and enthusiasm of the youth in handball. The regular holding of...

15.01.22

2022-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda mugallymlaryň hem-de talyplaryň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgusyna bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler türkmen, rus hem iňlis dillerinde milli Liderimiziň  «Jan Watanym Türkmen...

13.01.22