Habarlar

2022-nji ýylyň 24-30-njy maýy aralygynda Gazagystanyň Al-Farabi adyndaky döwlet uniwersitetiniň ÝUNESKO boýunça žurnalistika we kommunikasiýa kafedrasynyň guramagynda «Merkezi Aziýada gender deňligi babatyndaky bilimi we mümkinçilikleri artdyrmak boýunça okuw maslahaty» ady bilen onlaýn webinar maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň wek...

16.06.22

15-nji iýunda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynda halypa-şägirtlik ýörelgesi» ady bilen Türkmenistanyň halk suratkeşi, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň iki gezek eýesi, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulysy Saragt Babaýewiň hem-de onuň şägirtleriniň sergisi geçirildi. Oňa ý...

16.06.22

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaşlar syýasaty babatda milli kanunçylygy mundan beýläk kämilleşdirmek bilen bagly geçiren maslahaty türkmen ýaşlarynyň buýsançly başlaryny göge diredi.

Bu täsirli, watançylyk ähmiýetli maslahaty Türkmenistanyň Daşary işle...

15.06.22

2022-nji ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň gurnamagynda institutda hereket edýän ylmy gurnaklaryň işjeň agzalaryndan düzülen “Diplomats, Lawyers, Economists and Journalists” atly debat geçirildi. Debat talyplaryň dil bilmek başarnyklaryny ösdürmek we rus dilinde gürlemek endi...

14.06.22

2022-nji ýylyň 13-nji iýunynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiň uçurym talyplary, magistrantlary üçin guralan «Hoş gal, talyp ýyllarym!» atly gutardyş dabara geçirildi. Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory, taryh ylymlarynyň k...

13.06.22

2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň energetika diplomatiýasynyň  möwsümleýin okuwlary tamamlandy. Bu okuwlara wideoaragatnaşyk arkaly Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary we mugallym...

10.06.22

2022-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň guramagynda ulag diplomatiýasy boýunça nobatdaky göçme okuw sapagy «Türkmen Logistika» Assosiýasiýasynyň agzasy «At-abraý» hojalyk jemgyýeti ulag-ekspeditorlyk kärhanasynda geçirildi. Okuw s...

09.06.22

2-nji iýunda penşenbe güni Bakuda (Azerbeýjan), energetika hepdeliginiň çäginde Hazaryň nebit we gaz konferensiýasynyň Baku energetika forumy başlady. Bu çäre, Azerbaýjanyň Energetika ministrligi we Azerbeýjanyň Döwlet Nebit Kompaniýasy (SOCAR) tarapyndan resmi taýdan goldanylýar. Bu forumyň guramaçylary bolup, Iteca Caspian we onuň halkara hyzmatdaşlary çykyş edýär...

09.06.22

2022-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Ýaş diplomatlar” mekdebiniň agzalary üçin institutyň we Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň mugallymlarynyň alyp barmagynda okuw sapagy geçirildi.

Bu okuw sapagynda institutyň uly mugallymy, filosofiýa ylym...

09.06.22

2022-nji ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň «Ýaş diplomatlar» ylmy gurnagynyň agzalarynyň gatnaşmagynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde talyplar «Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary» atly temadan özara bäsleşdiler. Bäsleşige gatnaşa...

08.06.22