Habarlar

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň  2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda geçiriljek I saýlama tapgyrynyň 4-nji oýnuna gatnaşyjylar bilen umumy okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ylmy işgäri J....

28.01.22

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik işlerini güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda wagyz-ündew maslahaty geçi...

28.01.22

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Zenan – ojagyň söýesi» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda...

28.01.22

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň “Energetika diplomatiýasy” ugry boýunça 2021-2022-nji okuw ýylynyň I ýarymyndaky fakultatiw okuw sapaklary geçirilip tamamlandy. Bu okuw sapaklaryny üstünlikli tamamlan talyplar ýörite Şa...

28.01.22

2022-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň guramagynda mekdep mugallymlarynyň gatnaşmagy bilen “Daşary ýurt dillerini öwretmegiň innowasion usullary” atly okuw-usuly maslahat geçirildi. Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny durmuşa ge...

28.01.22

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw-usulyýet merkezinde “Suw diplomatiýasy” ugry boýunça ýörite tassyklanan okuw meýilnamasyna laýyklykda fakultatiw okuwlar öz işini işjeň alyp bardy. Bu möwsümde Hazar deňzi institutynyň wekilleri, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba...

26.01.22

2022-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň jemgyýetçilik guramalarynyň, žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň guramagynda talyp ýaşlaryň zyýanly endiklerden daşda durmaklaryny, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeklerini ündemek maksady bilen «Paýhas çeşmesi — e...

25.01.22

Maglumat gurşawy bu günki günde jemgyýetiň ähli ugurlarynda has-da işjeň ulanylýar. Ol bir tarapdan, ykdysady,gorag,sosial,syýasy we milli howpsuzlygynyň düzüm bölekleriniň ýagdaýyny mese-mälim kesgitleýär hem-de dürli jemgyýetçilik gurluşyň howpsuzlygyna täsir edýär. Beýleki tarapdan, maglumat howpsuzlygy howpsuzlygyň özbaşdak bölegi, ähmiýeti we alamaty hökmünde ç...

25.01.22

2022-nji ýylyň  24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary  institutynyň  uly  mejlisler  zalynda  «Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara habar beriş serişdelerine beren interwýulary», «Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy», «Ykdysady hyzmatdaşl...

24.01.22

Häzirki döwürde ulag ulgamyny kämilleşdirmek Türkmenistanyň Prezidentiniň  ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw me...

21.01.22