Habarlar

2022-nji ýylyň 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda talyplaryň gyşky dynç alyş möwsümini gyzykly, täsirli we netijeli geçirmeklerini üpjün etmek maksady bilen medeni çäre guraldy. Bu medeni çärede Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahna ussatlary ýok...

05.02.22

Türkmeniň buýsanjy du­tar­ ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­niň,­ du­tar­da­ saz­ çal­mak ­we ­bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­nyň­ Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça edarasy bolan ÝUNESKO-nyň Adam­za­dyň­ mad­dy däl me­de­ni­ mi­ra­sy­nyň­ sa­na­wy­na ­gi­ri­zil­me­gi­ baradaky hoş habary eşidip, nädip,  buýsanman durup boljak. Bilişimiz ýaly, türkmen...

04.02.22

2022-nji ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Syýasy partiýalary we jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen bilelikde gurnamagynda  “Hormatly Prezidentimiziň «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly pelsepesi halk...

03.02.22

2022-nji ýylyň 2-nji fewralynda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanasy we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan gurnalan Durnukly ösüş maksatlary boýunça Milli meýletin syny taýýarlamak boýunça iş maslahaty geçirildi. Bu maslahata Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň Baş edarasynyň,...

02.02.22

2022-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda 2021-2022-nji okuw ýylynyň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly we netijeli geçirmek maksady bilen fakultetara “Rus dili – milletara gatnaşyklaryň serişdesi” atly zehin bäsle...

02.02.22

2022-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda orta mekdepler bilen bilelikde geçirilmeli çäreleriň ýyllyk meýilnamasyna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik - okuw mekdebiniň okuwçylary bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda talyp ýaşlar...

02.02.22

2021-nji ýylyň 5-7-nji oktýabrynda BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň sanly ulgam arkaly geçirilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmäge bagyşlanan bäşinji Demirgazyk we Merkezi Aziýa forumynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary...

02.02.22

2022-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyplaryň 2021-2022-nji okuw ýylynyň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Orazguly Annaýew bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda ýurdumyzyň gö...

31.01.22

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimligi, Berkararlyk etrap prokuraturasy, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň ähmiýetini ilat arasynda wagyz etmek boýunça ady bilen wagyz-nesiha...

29.01.22

2022-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda talyplaryň gyşky dynç alyş möwsümini täsirli we netijeli geçirmeklerini üpjün etmek maksady bilen medeni çäre guraldy. Bu medeni çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli  drama teatrynyň artistleri ýokary okuw mekdebim...

29.01.22