Habarlar

Her ýylyň  9-njy oktýabrynda  ýurdumyzda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby-Deňiz Güýçleriniň güni uly dabara bilen bellenilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynda we Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde hem-de Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabatdaky merkezi serkerdeler öýünde we...

09.10.21

Şu gün, 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda Türkmenistanda howa boýunça ýaşlar konferensiýasy geçirildi.

“Häzirki wagtda ýaşlar hereketlerimiziň ýa-da hereketsizligimiziň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz bolmaly. Uzak wagt bäri geljegini ara alyp maslahatlaşanym...

08.10.21

2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň, Türkmenistanyň Telekomminikasiýalar  we informatika institutynyň,...

08.10.21

Bir wagtlar dünýäniň dürli künjeklerinde adamlar internet, sosial ulgamlar arkaly hat, habar (SMS - gysga habar hyzmaty) iberip we alyp bilmändirler. Öň häzirki zaman aragatnaşyk serişdeleri bolmadyk döwürde - internet, modem, sosial ulgamlar, hat iberjek adamlar poçta hyzmaty bilen habarlaşyp, jogap hatyna köp garaşypdyrlar. Bu hatlar bellenen salgylara pyýada, atd...

08.10.21

BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1999-njy ýylyň 6-njy dekabrynda her ýylyň 4-10-njy oktýabr aralygyny kosmos ylmynyň we tehnologiýasynyň adamyň abadançylygyna goşýan goşandyny bellemek maksady Bütindünýä kosmos hepdeligi yglan edildi.

Bu seneler 1957-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda SSSR-de ilkinji emeli hemra emeli hemrasynyň uç...

08.10.21

2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda wideo aragatnaşyk arkaly “Milli ykdysadyýetiň ösüşinde daşary söwda gatnaşyklarynyň ähmiýeti” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapynd...

08.10.21

Her ýyl  oktýabr aýynyň birinji duşenbesinde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Bütindünýä HABITAT güni bellenilýär. 1985-nji ýylda Adam ilaty baradaky komissiýanyň teklibine laýyklykda BMG Baş Assambleýasynyň (A / RES / 40/202) karary esasynda 2000-nji ýyla çenli dünýä ilatyny ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek maksady bilen bu Bütindünýä güni döredildi. Bu se...

05.10.21

2021-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy hem-de “Paýhas we parasat” ylmy gurnagy tarapyndan “6-njy oktýabr – Hatyra güni” mynasybetli “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna hakyda gezelenji guraldy. Oňa institutymyzyň halypa mugallymlary we talyplary gatnaşdyla...

05.10.21

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda BMG-niň Aziýa - Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasynyň guramagynda Durnukly ösüş maksatlaryny iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça V Demirgazyk we Merkezi Aziýa forumy onlaýn arkaly öz işine başlady. Şu ýylyň 7-nji oktýabryna çenli  dowam etjek bu foruma  BMG-niň Aziýa - Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we Durmuş kom...

05.10.21

Hindistanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynda hindi gumanisti we syýasatçysy Mahatma Gandiniň doglan gününe bagyşlanan baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarany Hindistanyň Türkmenistandaky Ilçisi Widhu Pithambaran Nair alyp bardy. Adatça hindi toý-baýramçylyklarynda ulanylýan mämişi hindi gül bezegi marigold güllerini Aşgabat şäherindäki Bagtyýarlyk sport toplumynyň çä...

05.10.21