Habarlar

2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň  “Ak şäherim Aşgabat” atly türk dilinde neşir edilen kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkiýe Respublikasynyň Türk...

14.10.21

2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ekologiýa we daşky gurşawy goramak dersinden Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasynyň mugallymy Rahym Bäşimowyň we Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty Ogulgurban Ezimowanyň alyp barmagynda açyk sapak-duş...

14.10.21

2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda milli Liderimiziň çuňňur paýhasyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň professor-mugallymlary we tal...

14.10.21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş kafedrasynyň mugallymy Dürli Ballyýewa 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda jemlenen Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň guramagynda hünärmenleriň arasynda geçirilen “Halkara ynsanperwerlik hukugy we robotlar” atly düzme (esse) bäsleşiginde türkmen dilinde ýazy...

14.10.21

2021-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) guramagynda ýaşlaryň arasynda jenaýatyň öňüni almak boýunça pikir alyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlar...

13.10.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň häzirki dowam edýän «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň her bir güni uly üstünliklere we ajaýyp wakalara beslenýär. Bu ýylyň Watanymyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy bilen gabat gelmegi ýurdumyzyň  ýeten sepgitleriniň, gazanan  üstünlikleriniň many-mazmunyny has-da artdyrýar. Şe...

13.10.21

2021-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Dö...

13.10.21

2021-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň  talyplary tarapyndan taýýarlanan wideorolikleriň bäsleşigi geçirildi. Oňa Halkara žurnalistikasy fakultetiniň Halkara žurnalistikasy hünäriniň 1-nji, 2-nji we 3-nji ýyl, şeýle-de Syýasy kommunikasiýa we internet žurnalistikasy boýunça taýýarlygyň bakalawr...

12.10.21

2021-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hukuk kadalarynyň tertibiniň berjaý edilişine, alkogolyň we temmäki önümleriniň adam saglygyna ýetirýän ýaramaz täsirleriniň öňüniň alynmagyna, zyýanly endiklerden gaça durlup, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerilmegine bagyşlanan wagyz-nesihat duşuşygy geçir...

12.10.21

Bütindünýä poçta bileleşigi poçta işgärleri bilen  Birleşen Milletler Guramasyna baglanyşykly ýöriteleşdirilen guramanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ilkinji bileleşigidir. Umumy poçta bileleşigi 1874-nji ýylda Bern şertnamasynyň tassyklanmagy bilen döredildi.

Bütindünýä poçta bileleşigi taryh boýunça ikinji uly halkara guramadyr....

09.10.21