Habarlar

2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 4-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň nobatdaky oýny «Beýik Seljuk döwletiniň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly mowzuga bagyşlandy...

15.02.22

«Ýaş diplomatyň sesi» gazetiniň täze sany çapdan çykdy

 

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek neşir edilýän «Ýaş diplomatyň sesi»  atly  gazetiniň 24-nji sany 8 sahypa möçberinde çapdan  çykdy.

15.02.22

2022-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Horwatiýanyň Daşary we Ýewropa işler ministrliginiň Diplomatik akademiýasynyň direktory Lada Muražyň “Ýewropa Bileleşigi milletiň özboluşly jemgyýeti hökmünde: häzirki zaman ösüşi we geljegi” atly tema boýunça onlaýn okuw sapagy geçirildi. Wideoaragatnaşyk a...

14.02.22

Habar beriş serişdeleriniň giňden ýaýran görnüşleriniň biri-de radiodyr. Radio uzak ýerlere habar bermek üçin iň ygtybarly serişde bolup durýar. 2012-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasynyň tassyklamagy esasynda “Bütindünýä radio gününiň” halkara senesini her ýylyň 13-nji fewraly diýlip yglan edildi. Radio global derejede-de has köp ulanylýan köpçülikleýin habar beriş...

12.02.22

2022-nji ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisine bagyşlanyp,  professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşan professor-mugallymlar we talyp...

12.02.22

2022-nji ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda her ýylyň 13-nji fewralynda bellenilip geçilýän «Bütindünýä radio güni» mynasybetli Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplarynyň gatnaşmagynda döredijilik duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa barad...

12.02.22

2022-nji ýylyň 10-njy fewralynda Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň” ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahat Türkmenistanyň Magtymguly ady...

10.02.22

2022-nji ýylyň 10-njy fewralynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda  «Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň» ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahat Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guram...

10.02.22

2022-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar...

09.02.22

2022-nji ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyplaryň 2021-2022-nji okuw ýylynyň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, «Nesil» gazetiniň jogapkär kätibi, ajaýyp şahyr, ussat terjimeçi, tejribeli žurnalist Orazmyrat Myradow bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

08.02.22