Habarlar

2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň H...

19.02.22

Her ýylyň 18-nji fewralynda ýurdumyzda Diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilip geçilýär. 2009-njy ýylyň fewral aýynda  hormatly Prezidentimiz her ýylyň 18-nji fewralyny Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni hökmünde belläp geçmek hakynda Permana gol çekdi. Bu sene türkmen diplomatlaryna we olaryň alyp barýan asylly işlerine döwlet derejesinde goýul...

18.02.22

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň diplomatik düzüminiň, ýurdumyzda hereket edýän diplomatik wekilhanalaryň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriň profes...

18.02.22

2022-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaş nesliň ýaramaz zyýanly endiklerden daşda durmagy, möwsümleýin, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak maksady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz-nesihat çäresine Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine degişli hassah...

17.02.22

2022-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bilelikde gurnamagynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ö...

17.02.22

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda “Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda s...

16.02.22

2022-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda “Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalma...

16.02.22

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň taryhy şahslarymyzy içgin öwrenmek barada beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, Beýik Seljuk türkmen döwletiniň taryhy şahslaryna, alymlaryna bagyşlanyp tele-gepleşik ýazgy edildi. Gepleşikde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň H...

16.02.22

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrli...

16.02.22

2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli, Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institut...

15.02.22