Habarlar

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek neşir edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” atly gazetiniň 17-nji sany çapdan çykdy. Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sany many-mazmuny, bezeg we sahypa sany taýdan täzeçilligi bilen tapawutlanýar. Neşiriň ilkinji sahypasy institutyň mugallymy Mähriban Gandym...

20.10.21

2021-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Pederlerimiziň akyl-paýhas mirasy – ýaşlara ýörelge” atly maslahat geçirildi. Bu ýokary okuw mekdebiň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan guralan maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Türkmen...

19.10.21

— Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary siziň diplomatik gullugyndaky tejribäňiz bilen içgin gyzyklanýarlar. Mümkin bolsa özüňiziň diplomat bolup işläp başlan ilkinji ýyllaryňyzda toplan tejribäňiz barada gürrüň beräýseňiz.

—  Garaşsyzlygymyzyň i...

19.10.21

Dünýäde her bäş ýyldan bir gezek 20-nji oktýabrda bellenilýän “Bütindünýä statistika güni” öz gözbaşyny 2010-njy ýylyň 3-nji iýunynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 41-nji mejlisinde “Bütindünýä statistika gününi” (World Statistics Day)  bellemek barada kabul edilen Karardan alyp gaýdýar. Bu Kararda ösüş üçin ygtybarly statistikalary we...

19.10.21

2021-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda "Täze Özbegistan we Merkezi Aziýada sebit hyzmatdaşlygy" atly köptaraplaýn ylmy onlaýn maslahaty geçirildi. Merkezi Aziýanyň Halkara instituty we Özbegistandaky Konrad Adenauer gaznasy tarapyndan gurnalan bu foruma Özbegistan, Türkmenistan, Gazagystan, Täjigistan, Gyrgyzystan, Russiýa, ABŞ we Hytaý döwletleriniň ýokary okuw jaýlaryn...

18.10.21

2021-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  “Beýik Ýüpek ýolunyň medeni gatnaşyklary we ekologiýa boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmekdäki ähmiýeti” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň alymlary, Türkmenistanyň Daşary işler...

18.10.21

Her ýylyň 16-njy oktýabry Bütindünýä çörek güni we aşpezler güni giňden bellenilip geçilýär. Bu sene 2006-njy ýylda Halkara çörek bişirijiler birleşiginiň  başlangyjy bilen döredildi. Bu senäniň saýlanmagy,  1945-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň,  Azyk we Oba hojalygy guramasynyň döredilmegi bilen baglanyşykly.  Bu gurama oba hojalygynyň ö...

16.10.21

2021-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagynda okuw maslahaty geçirildi. Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wekilleri, “Ýaş ykdysatçylar” yl...

15.10.21

2021-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Bütindünýä el ýuwmaklygyň güni mynasybetli Aşgabat şäherinde we welaýatlarda ýerleşýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň, şeýle hem Durnukly ösüş maksatlarynyň “Ýaş ilçileriniň” gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF)  Türkmenistandaky wekilhanasynyň guramag...

15.10.21

Her ýylyň 15-nji oktýabrynda Нalkara oba zenanlarynyň güni bellenilýär. Bu halkara gün oba zenanlarynyň zähmetiniň näderejede gymmatlydygyny jemgyýete ýatlatmak maksady bilen geçirilýär.

1995-nji ýylda BMG-niň Pekinde geçirilen 4-nji aýallar konferensiýasynda Нalkara oba zenanlarynyň gününi geçirmek teklip edildi.

14.10.21