Habarlar

2022-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaş nesliň ýaramaz zyýanly endiklerden daşda durmagy, möwsümleýin, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak maksady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz-nesihat çäresine Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine degişli hassah...

17.02.22

2022-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bilelikde gurnamagynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ö...

17.02.22

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda “Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda s...

16.02.22

2022-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda “Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalma...

16.02.22

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň taryhy şahslarymyzy içgin öwrenmek barada beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, Beýik Seljuk türkmen döwletiniň taryhy şahslaryna, alymlaryna bagyşlanyp tele-gepleşik ýazgy edildi. Gepleşikde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň H...

16.02.22

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrli...

16.02.22

2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli, Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institut...

15.02.22

2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 4-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň nobatdaky oýny «Beýik Seljuk döwletiniň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly mowzuga bagyşlandy...

15.02.22

«Ýaş diplomatyň sesi» gazetiniň täze sany çapdan çykdy

 

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek neşir edilýän «Ýaş diplomatyň sesi»  atly  gazetiniň 24-nji sany 8 sahypa möçberinde çapdan  çykdy.

15.02.22

2022-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Horwatiýanyň Daşary we Ýewropa işler ministrliginiň Diplomatik akademiýasynyň direktory Lada Muražyň “Ýewropa Bileleşigi milletiň özboluşly jemgyýeti hökmünde: häzirki zaman ösüşi we geljegi” atly tema boýunça onlaýn okuw sapagy geçirildi. Wideoaragatnaşyk a...

14.02.22