Habarlar

Her ýylda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilýän okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigine 2021-2022-nji okuw ýylynda hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary dürli ugurlar boýunça gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolmagy başardylar. Ders bäsleşigine institutymyzyň talyplarynyň 13-isi Türkmenist...

24.02.22

2022-nji ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Katar döwletiniň  Daşary işler ministrliginiň Diplomatiýa institutynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly ulgam arkaly tegelek stol maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyň rektory Jumamyra...

23.02.22

2022-nji ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrli...

23.02.22

2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň sekretariatynyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan öňe sürlen “Dialog – parahatçylygyň kepili” diýlip atlandyrylýan häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň täze filosofiýasyny döretmek baradaky ählumumy başlangyjynyň ähmiýetini giňden wagyz etmek maksady bilen,...

23.02.22

2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň talyp gyzlarynyň iş ba...

23.02.22

2018-nji ýyldan bäri her ýyl geçirilýän GDA-nyň ýaş halkaraçylarynyň A.A.Gromyko adyndaky bäsleşigi jemleri jemlendi. Bu bäsleşik 4 ýylyň dowamynda GDA-nyň 11 ýurdundan 1100-den gowrak ýaş alymlary bir ýere jemledi. Bäsleşik A.A.Gromyko adyndaky Daşary syýasaty öwreniş birleşigi, Belarussiýanyň Prezidentiniň ýanyndaky Dolandyryş akademiýasy, Russiýa Federasiýasynyň...

22.02.22

2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly onlaýn maslahat geçirildi. Bu maslahata ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rüstemowa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy Ýazmuhammet Öwezberdiýew, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň baş...

22.02.22

Her ýylyň 21-nji fewralynda «Halkara ene diliniň güni» dünýäde giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny 1999-njy ýylyň 17-nji noýabrynda geçirilen ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynda «Halkara ene diliniň  güni» (International Mother Language Day) bellemek baradaky karardan alyp gaýdýar. 2000-nji ýyldan bäri bu sene Ýer ýüzünde her ýyl dürli şygarlar astynda belle...

22.02.22

2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň  2022-nji ýylyň 10-njy martynda geçiriljek I saýlama tapgyrynyň 5-nji oýnuna gatnaşyjylar bilen umumy okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adynd...

21.02.22

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň gurnamagynda ýurdumyzyň we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň ýokary okuw mekdeplerinde halkara gatnaşyklary ugrundan okaýan talyplarynyň arasynda Türkmenistanyň diplo...

21.02.22