Habarlar

2022-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň  Saud Arabystany Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi  Orazmuhammet Çaryýew bilen duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyga institutymyzyň talyp ýaşlary hem...

28.12.22

2022-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň Ukrainadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Toýly Ataýew bilen duşuşyk geçirildi. Oňa türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň talyp ýaşlary uly ruhubelentlik bilen...

28.12.22

2022-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş kafedrasynyň guramagynda “Halkara Arbitraž jedelleriniň öňüni almak tejribesi” atly umumy okuw sapagy geçirildi. 2022–2023-nji okuw ýylynyň Halkara hususy hukugy we Halkara jemagat hukugy ugurlary boýunça magistrant...

28.12.22

2022-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Arkadag şäheri-döwrebap şäher gurluşygynyň belent nusgasy” atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Ahal welaýatynda gurulýan täze akylly şähere Arkadag adynyň goýulmagyna bagyşlanyp geçirilen bu maslahata milli diplomatiýanyň ýokary okuw mekdebiniň professor-mug...

28.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw studiýasynda Türkmenistanyň köptaraplaýyn gatnaşyklaryna hem-de halkara guramalary bilen alyp barýan hyzmatdaşlygyna bagyşlanan tegelek stol duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilleri gatnaşdylar.

27.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherindäki Konsuly Nury Gölliýew bilen duşuşyk geçirildi. Oňa türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň talyp ýaşlary uly ruhubelentlik bile...

27.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasy bilen “Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagynyň guramagynda Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyplarynyň arasynda Magtymguly Pyragynyň goşgularyny çeper okamak boýunça döredijilik bäsleşigi...

27.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde (TDMUOM) Türkmenistanyň Rumyniýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Annamämmet Annaýew bilen institutymyzyň talyplarynyň gatnaşmagynda okuw seminary geçi...

27.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň Mazari-Şarif şäherindäki Konsuly Bazarbaý Kabaýewiň, şeýle-de institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda «Ulag diplomatiýasy» boýunça okuw sapagy geçiri...

27.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsullygynyň  Konsuly Güýç Garaýewiň gatnaşmagynda  ýurdumyzyň Tatarystan Respublikasy bilen energetika, ulag-logistika babatdaky hyzmatdaşlygyna barada okuw sapagy geçirildi. Oňa institutyň talyplary gatnaşdy. Bu okuw s...

27.12.22