Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyp ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak, ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek, kanunbozulmalaryň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraý...

22.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçiren ilkinji umumy okuw sapagynda “Halkymyzyň rysgaly ene topragymyzda” diýip aýdan jümlesine bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi. Maslahata S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwe...

22.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň tel...

22.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň güni mynasybetli Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda institutyň ähli fakultetleriniň birinji ýyl talyplarynyň arasynda “BMG - Türkmenistanyň esasy strategik hyzmatdaşy hökmünde” at...

22.10.21

2021-nji ýylyň 2122-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Tür...

22.10.21

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Dö...

21.10.21

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylarynyň we halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda “Türkmenistan we halkara guramalar: ulag pudagyndaky hyzmatdaşlyk” atly temadan tegelek stol geçirildi.

20.10.21

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Psihologiýanyň we pedagogikanyň esaslary: milli tejribe” atly okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahaty institutyň okuw işleri boýunça prorektory G.Ýusupowa alyp bardy. Maslahata institutyň halypa mugallymlary bilen birlikde ýaş öwreniji mu...

20.10.21

2021-nji ýylyň 18-19-njy oktýabrynda Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa merkeziniň (CAREC) «Suw-Energiýa-Azyk-Daşky gurşaw» özara baglanyşygynyň çemeleşmesini öňe sürmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp düzmek üçin berlen bahanyň netijeleriniň jemlerini jemlemek bilen bagly tegelek stol geçirildi. Onlaýn maslahat USAID-iň Sebitleýin Suw we Daşky Gurşaw Tasl...

20.10.21

Şu ýylyň 18-nji-19-njy oktýabrynda halkara derejesinde Türkmenistanda bilim dolandyryş mümkinçiligini artdyrmak meselesine bagyşlanan onlaýn okuw sapagy geçirildi. UNESCO-nyň Tährandaky bölümi tarapyndan gurnalan bu okuw sapagyna UNICEF-iň Türkmenistandaky bölüminiň, UNESCO-nyň Tährandaky bölüminiň, UIS Aziýa we Ýuwaş umman sebitleýin guramasynyň, Türkmenistanyň Bil...

20.10.21