Habarlar

2022-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligin...

02.03.22

Häzirki zamanyň halkara gatnaşyklarynyň özeninde goýlan beýik ynsanperwer ýörelgeleriniň kemala gelmegine öz goşandyny goşan meşhur diplomatlaryň, döwlet işgärleriniň mirasyny öwrenmek, diplomatlarda, halkara gatnaşyklary ugrundan ýetişdirilýän hünärmenlerde ata-babalarymyzyň diplomatik mirasyna sarpa goýmak endiklerini terbiýelemek maksady bilen, 2022-nji ýylyň 1-n...

01.03.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýardam bermeginde “Wodorod energiýasynyň ösüşiniň geljegi” atly wideoaragatnaşyk okuw maslahaty geçirildi. Bu okuw malahatyna degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri, şeýle hem institutymyzyň taly...

01.03.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalarynyň zehin başarnyklaryny barlamak maksady bilen test synagy geçirildi. Bu synaga Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalaryndan jemi 44-si gatnaşdy. Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalaryna dünýä taryhy, Türkmenistanyň taryhy,...

28.02.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Jemgyýeti  öwreniş ylymlary kafedrasynyň gurnamagynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärä institutyň  Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty Ogulgurban Ezimowa, şol kafedranyň...

28.02.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň we Ýaşlar baýragynyň eýesi Gurbannazar Ezizowyň doglan gününiň 82 ýyllygy mynasybetli döredijilik duşuşygy geçirildi.     Oňa şahyryň maşgala agzalary, şahyr Artykjemal Annaöwezowa, institut...

28.02.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň “Energetika diplomatiýasy” ugruna degişli “Türkmenistan – kuwwatly energetika döwleti” atly ylmy temasy boýunça okuw sapagy geçirildi.  Bu sapaga  institutyň Halkara gatnaşyklary we diplo...

28.02.22

2022-nji ýylyň 25-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Ýaşlaryň ruhy taýdan sagdynlygy – geljegiň daýanjy» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 4-nji müdirliginiň wekili, Aşgabat şäheriniň Talyplar saglyk öýüniň lukmany, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uni...

25.02.22

2022-nji ýylyň 25-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň guramagynda şol fakultetiň talyplary bilen Hazarýaka döwletleriniň baştutanlarynyň VI sammitine bagyşlanan seminar okuw sapagy geçirildi. Geçirilen seminar okuw sapagynda talyplar bilen ýurdumyzyň Hazarýaka döwletle...

25.02.22

2022-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetinde Türkmenistanyň ussat diplomaty, hormatly Prezidentimiziň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Gahrymany, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň jogapkär sekretary, Adatdan...

25.02.22