Habarlar

2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýa dilleri institutynda şol institutyň guramagynda ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda geçirilen düzme bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. “Men we meniň gymmatlyklarym (I and my values)” atly düzme bäsleşigi Birleşen Milletler Guramasynyň iş dillerinde (iňlis...

13.01.23

2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda milli diplomatiýanyň bu ýokary okuw mekdebiniň halypa mugallymlary bilen talyplaryň arasynda duşuşyk  geçirildi. Oňa  Halkara žurnalistikasy fakultetiniň Syýasy kommunikasiýa we internet žurnalistikasy hünäriniň  I–II ýyl talyplary gatnaşdylar...

13.01.23

2023-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň gurnamagynda Aşgabat şäheriniň 76, 72, 68-nji orta mekdepleriniň iňlis we rus dili mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda “Daşary ýurt dillerini öwretmegiň innowasion usullary” atly okuw-usuly maslahat geçirildi. Türkmenistanda daşary ýu...

12.01.23

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy – 1985-nji ýylda Merkezi Aziýa we Ýakyn Gündogar ýurtlary tarapyndan döredilen sebitara döwletleriň ykdysady guramasydyr. Bu gurama üç ýurt – Eýran , Päkistan we Türkiýe tarapyndan 1977-nji ýylyň 12-nji martynda esaslandyryldy. 1992-nji ýylyň başyna çenli Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäginde hyzmatdaşlyk esasan ikitaraplaýyn boldy...

12.01.23

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen, 2009-njy ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň «Bilim hakynda Kanuny» kabul edildi we bilim ulgamynyň berk hukuk binýady döredildi. 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanuny rejelenen görnüşde kabul edildi. Bu Kanun ýurdumyzda bilim ulgamynyň işiniň guralyşyny, bilim babatdaky gatnaşyklaryň hukuk esa...

11.01.23

2023-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II möwsüminiň I saýlama tapgyrynyň II oýny geçirildi.

«Dialog — parahatçylygyň kepili: gadymy eýýamyň diplomatik mirasynda parahatçylyk medeniýeti» atly umumy...

10.01.23

2023-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda şu ýylymyzyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly  diýlip yglan edilmegi mynasybetli bäsleşik geçirildi. Bäsleşik birnäçe tapgyrdan iňlis dilinde ý...

10.01.23

2023-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, daşary ýurt döwletleri...

09.01.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda kabul edilýän taryhy çözgütler, berk binýat goýulýan beýik tutumlar, amala aşyrylýan beýik işler ýurdumyzyň her bir raýatyny biparh goýmaýar. Halkyň bähbidine gönükdirilýän işlere ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda zähmet çekýän raý...

09.01.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna ygrarly bolmak bilen bir hatarda, dünýä ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrýar. Şeýle döwletleriň biri-de, Türkmenistan bilen ilkinjileriň hatarynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýan Hytaý Halk Respublikasydyr. Türkmen we hytaý halklarynyň arasyndaky ho...

07.01.23