Habarlar

2022-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmen Döwlet medeniýet  institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda yglan edilen “El hünäri - il gezer” atly hünär bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniñ saýlama toparlary bilen birlikde institutymyzyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň I ýyl talyby Batyr Esenow...

07.03.22

Halkara diş lukmanlary güni - her ýyl 6-njy martda dünýäniň köp ýurtlarynda diş lukmanlarynyň hünär baýramçylygy hökmünde bellenilýär. Bu hünär baýramçylygynyň bellenilmegine bu ugurda oýlap tapylan öňdebaryjy işler sebäp boldy.

1790-njy ýylda Waşington şäheriniň diş lukmany we Jorj Waşingtonyň şahsy diş lukmany Jon Grinwud diş...

06.03.22

2022-nji ýylyň 4-5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 8-nji mart – Halkara zenanlar güni mynasybetli talyp gelin-gyzlara Gahryman Arkadagymyzyň adyndan pul sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza...

05.03.22

2022-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylan ýylynyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen baýramçylyk konsertine işjeň gatnaşan talyp ýaşlara we mugallymlara institutymyzyň rektorynyň hem-de dostlukly döwletleri...

04.03.22

2022-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda I, II ýyl talyplarynyň gatnaşmagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli «Dünýäniň bar görki enedir ene!» atly  bäsleşik geçirildi. Institutyň Dünýä dilleri kafedrasynyň «Lingvo World» gurnagynyň guramagynda geçirilen bäsleşik üç tapgyrdan ybarat boldy. Täsirli g...

04.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talyp gyzlarynyň iş başarjaňlygyny, ugurta...

04.03.22

2022-nji ýylyň 3-4-nji martynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky strategik we sebitara barlaglar institutynyň, Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreş müdirliginiň, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň,  Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gur...

03.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş hem-de Dünýä dilleri kafedralarynyň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk duşuşygy geçirildi.

Şanly sene my...

03.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Birleşen Milletler Guramasynyň nusgasy» atly akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikde geçiren bu bäsleşigine Türkmenistan...

03.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda «Erkekler öz hukugy hakynda nämeleri bilmeli?» atly onlaýn gepleşigi geçirildi. Bu onlaýn gepleşigine Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA), Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we onuň welaýat düzüm birlikleriniň, Türkmenistanyň...

03.03.22