Habarlar

2022-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň «Ýaş diplomatlar» ylmy gurnagynyň agzalarynyň gatnaşmagynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde talyplar «Horezmşalar we onuň diplomatiýasy» atly temadan özara bäsleşdiler. Bäsleşige gatnaşan talyplar institutyň b...

12.03.22

2022-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesi bilen «Ahal durmuşy» welaýat gazetiniň redaksiýasy bilelikde Halkara zenanlar güni mynasybetli yglan eden «Ömrüňizden nusga alýar nesiller» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlendi.

Ene-mamalarymyzdan miras galan, zenanlarymyz...

12.03.22

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Ýaşlaryň ylmy-gözleg işleri” atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplaryň çykyşlary diňlenildi. Ylmy maslahat tutuşlygyna iňlis dilinde alnyp baryldy.

...
11.03.22

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň arasynda iň zehinli ýaşlary ýüze çykarmak  maksady bilen, Türkmenistanyň taryhy, dünýä taryhy, türkmen edebiýaty, rus we iňlis dili dersleri boýunça geçirilen test synaglarynyň netijeleri belli boldy. Bu test synaga Aşgabat şäheriniň he...

10.03.22

2022-nji ýylyň 9-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň guramagynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 5-nji oýnuna gatnaşýan mekdep okuwçylary üçin Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutyna gezelenç guraldy. Ýaş çaparlar institutyň muzeýind...

10.03.22

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 5-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň nobatdaky oýny «Horezmşalar döwletiniň daşary syýasaty we diplomatik däpleri» atly mowzuga bagyşlan...

10.03.22

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda talyp ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmagy, ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmegi, kanunbozulmalaryň, jenaýatçylykly hereketleriň öňüni almagy wagyz-nesihat etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Içeri işler ministrlig...

10.03.22

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ÝUNESKO-nyň Almaty şäherindäki Klaster býurosynyň Gazagystanyň Al-Farabi adyndaky Milli uniwersiteti bilen bilelikde guramagynda žurnalistika boýunça göni aragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Oňa Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň hem...

10.03.22

2022-nji ýylyň  9-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim minist...

09.03.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýokary bilimiň ylmy binýadyny we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn üns berilýär we bu babatda ähli şertler döredilýär.

Ýurdumyzyň suw diplomatiýasyny ylmy taýdan içgin öwrenmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz 2018-nj...

09.03.22