Habarlar

Berkarar döwletimiziň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan ynsan saglygyny gorap saklamak, ýaş nesliň geljekde beden we ruhy taýdan sagdyn, ruhubelent adamlar bolup yetişmegini gazanmak möhüm döwlet wezipeleriniň biri bolup durýar.  «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylymyzda ýerine ýetirilýän işler Watanymyzyň mundan beýläk-de gül...

08.02.23

2023-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda türkmen-täjik gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi jenap Farruh Homiddin Şarifzoda bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurba...

07.02.23

Halkara Dostluk gününi ýa-da Dostlar gününi bellemek däbi ilkinji gezek 1935-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda peýda bolýar.

Ýöne muňa garamazdan, Dostluk gününi halklaryň arasyndaky baýramçylyk hökmünde bellemek pikirini ilkinji sapar amerikaly biznesmen, «Hallmark Cards» kompaniýasyny esaslandyryjy Joýs Klaýd...

04.02.23

2023-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ilkinji Zenanlar guramasynyň guramagynda “Maşgala mukaddesligi halkymyzyň milli terbiýesiniň gönezligidir” ady bilen institutyň zenan mugallymlarynyň, talyp gyzlarynyň arasynda terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda talyp gyzlar ene-mam...

31.01.23

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň 24-26-sy aralygynda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň “Daýanç” sagaldyş merkezinde “Ösüşlere beslenen täze döwrüň buýsançly zenanlary” atly okuw maslahaty geçirildi. Bu okuw maslahatyna Türkmenistanyň Daşary işler m...

30.01.23

2023-nji ýylyň  28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda  «Türkmen halkynyň milli lideriniň parahatçylygy  dörediji  daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň,  Halkara ynsanperwer yl...

28.01.23

2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň gurnamagynda 2023-nji ýyly — «Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi. Bu dabara Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ulgamynyň ýokary derejeli we...

27.01.23

2023-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmen halysynyň milli muzeýine Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň  talyp gyzlarynyň gatnaşmagynda gezelenç gurnaldy. Gezelenjiň dowamynda talyp gyzlar türkmen zenanlarynyň yhlasyndan syzlyp çykan deňsiz-taýsyz, gadymy türkmen halylarynyň dokalyş taryhy, milli nagyşlaryň döreýşi, haly g...

26.01.23

2023-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň gurnamagynda Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça iş maslahaty geçirildi. Maslahata Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Ýaş ilçileri gatnaşdylar.  Maslahatyň dowamynda gatnaşyjylar degişli ugurlar boýunça hasabat berip, ýurdumyzda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek...

26.01.23

2018-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan “24-nji ýanwar — Halkara Bilim güni” hökmünde bellemek hakynda Rezolýusiýany kabul etdi. Şol seneden bäri her ýylyň 24-nji ýanwarynda dünýäde Halkara Bilim güni bellenilýär. Durnukly jemgyýeti emele getirmekde bilimiň ösdürilmeginiň möhüm ähmiýeti Rezolýusiýada görkezilýär. Bu...

24.01.23