Habarlar

2022-nji ýylyň  16-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim minis...

16.03.22

2022-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň düzümindäki Strategik barlaglar boýunça ylmy merkeziň we Azerbaýjan Respublikasynyň Halkara gatnaşyklaryny seljerme Merkeziniň wekilleriniň arasynda  göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Ilçihanasyny...

15.03.22

2022-nji ýylyň 14-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» kitabynyň rus we iňlis dillerindäki neşirleriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Dabara Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary we hünärmenleri, daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň Türkmenistandaky he...

14.03.22

2022-nji ýylyň 14-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda psiholog mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda ata-babalarymyzdan gelýän edep-terbiýäni, milli mirasy, türkmençilik däp-dessurlary ýaşlaryň aňyna salmak, talyp ýaşlara sagdyn durmuş ýörelgelerini, maşgala gymmatlyklaryny, jemgyýetiň öňündäki borçlaryny düş...

14.03.22

2022-nji ýylyň 14-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň guramagynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 6-njy oýnuna gatnaşýan mekdep okuwçylary üçin “Osman döwletiniň daşary syýasaty we diplomatiýasy” atly tema boýunça umumy okuw sapagy geç...

14.03.22

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýerleşen 2-nji saýlaw uçastogynda Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlere ses berildi. Milli saýlaw kanunçylygyna hem-de halkara hukugynyň kadalaryna laýyklykda, ýokary guramaçylyk derejede geçirilen bu möhüm jemgyýe...

12.03.22

Ýurdumyzda zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen dürli ugurlar boýunça bäsleşikler geçirilip durulýar. Şeýle bäsleşikleriň biri 2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmen döwlet maliýe instituty tarapyndan ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Kompýuter ylmy» atly onlaýn bäsleşigi geçirildi we onuň jemleri jemlendi. Bu bäsleşige Türkmenistanyň Daşary...

12.03.22

2022-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň «Ýaş diplomatlar» ylmy gurnagynyň agzalarynyň gatnaşmagynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde talyplar «Horezmşalar we onuň diplomatiýasy» atly temadan özara bäsleşdiler. Bäsleşige gatnaşan talyplar institutyň b...

12.03.22

2022-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesi bilen «Ahal durmuşy» welaýat gazetiniň redaksiýasy bilelikde Halkara zenanlar güni mynasybetli yglan eden «Ömrüňizden nusga alýar nesiller» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlendi.

Ene-mamalarymyzdan miras galan, zenanlarymyz...

12.03.22

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Ýaşlaryň ylmy-gözleg işleri” atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplaryň çykyşlary diňlenildi. Ylmy maslahat tutuşlygyna iňlis dilinde alnyp baryldy.

...
11.03.22