Habarlar

Her ýylyň 21-nji noýabrynda bellenilýän Bütindünýä telewideniýe güni, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 1996-njy ýylda  yglan edildi.

Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän döwletler parahatçylyk, howpsuzlyk, ykdysady we jemgyýetçilik ösüşi we medeni hyzmatdaşlygy giňeltmek ýaly meseleler b...

20.11.21

2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Hytaý halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde HJYA-nyň ýokary derejeli seljeriş merkezleriniň Geňeşiniň sekretariatynyň we Russiýany, Gündogar Ýewropany we Merkezi Aziýany öwrenmek boýunça Ählihytaý Assosiasiýasynyň guramagynda Hytaý jemgyýetçilik ylymlar akademiýasynyň (HJYA) konsultatiw guramasynyň gatnaşmagynda Hytaýyň selje...

20.11.21

2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk guramasy bilen bilelikde “Bitaraplyk, parahatçylyk we ynanyşmak” atly halkara maslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligini...

19.11.21

2021-nji ýylyň 1-31-nji oktýabry aralygynda talyplaryň we ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda “Classy English“ atly iňlis dili boýunça IV halkara onlaýn olimpiadasy geçirildi.

Geçirilen halkara olimpiadasyna dünýäniň dürli ýurtlary bilen birlikde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary ins...

19.11.21

20-nji noýabr – Bütindünýä çaga güni we Çaganyň hukuklary hakynda Konwensiýanyň kabul edilen güni

Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary we uly tagallalary netijesinde ýurdumyzda çagalygy goramak, çagalaryň we ýaşlaryň saglygyny saklamak hem-de hemmetaraplaýyn ösmegini gazanmak, olary özbaşda...

19.11.21

2021-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döw...

18.11.21

2021-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň gurnamagynda S.Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahna ussady, “Miras” radioýaýlymynyň alypbaryjysy Batyr Çaryýew bilen döredijik duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-nj...

18.11.21

16-njy noýabrda Ak mermerli paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik gurmalarynyň merkezinde we ähli welaýat merkezlerinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly ada mynasyp ýaşlary sylaglamak dabaralary geçirildi.

Oňa ýurdumyzyň je...

18.11.21

2021-nji ýylyň 16-njy noýabrynda ýurdumyzda BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasy tarapyndan  “1958-nji ýylyň Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky hem-de 1980-nji ýylyň BMG-niň Harytlary halkara satyn almak-satmak boýunça şertnamalar hakyndaky Konwensiýalary” atly onlaýn maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň ministr...

16.11.21

2021-nji ýylyň 26-27-nji oktýabrynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň guramagynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň  talyplarynyň arasynda matematika dersi boýunça “II Açyk internet olimpiadasy” geçirildi. 

Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen bu bäsleşige ýurdumyzyň dürli ýokary okuw mekdepleriniň 18-sind...

15.11.21