Habarlar

2023-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň "Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagynyň gurnamagynda “Bütindünýä radio” güni mynasybetli ýurdumyzda hereket edýän teleradioýaýlymlarynyň halypa işgärleri bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinema...

11.02.23

2023-nji ýylyň 10-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bilelikde gurnamagynda «Dialog parahatçylygyň kepili» atly filosofiýanyň...

10.02.23

2023-nji ýylyň 10-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan "Akyldar paýhasy dünýäni doldurýar" atly metbugat maslahaty geçirildi.

Maslahata Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Ma...

10.02.23

In 2016, the UN declared 11 February as International Day of Women and Girls in Science. The main reason for this declaration was to encourage more girls and women to take up jobs in the fields of science, technology, engineering and mathematics, known as the Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)  subjects. The statistics show that although t...

10.02.23

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ilaty ýerleşdirmek boýunça Maksatnamasyna (BMG-Habitat dostlar toparyna) goşulýar. Bu topara Polşa we Zimbabwe döwletleri ýolbaşçylyk edýär. Topar 2022-nji ýylyň iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy bilen Nýu-Ýorkdaky BMG-niň Sekretariatynyň arasynda şäherleşme meseleleri boýunça araçy hökmünde döredildi.

10.02.23

2023-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty Russiýa Federasiýasynyň Günorta Federal Uniwersiteti bilen bilelikde halkara onlaýn maslahatyny geçirdi. Halkara onlaýn maslahat “Smart Technologies for Society, Government, Economy” ad...

09.02.23

2023-nji ýylyň 9-njy fewralynda, bagtyýar geljegimiz bolan ýaşlarda eziz Watany­myza, merdana halkymyza, Arkadagly Serdarymyza bolan çuňňur söýgini we çäksiz wepalylygy terbiýelemek maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2022-2023-nji okuw ýylynyň II ýarymýyllygynyň ilkinji okuw sapagy «Arkadag Serdarly bagtyýar ý...

09.02.23

Berkarar döwletimiziň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan ynsan saglygyny gorap saklamak, ýaş nesliň geljekde beden we ruhy taýdan sagdyn, ruhubelent adamlar bolup yetişmegini gazanmak möhüm döwlet wezipeleriniň biri bolup durýar.  «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylymyzda ýerine ýetirilýän işler Watanymyzyň mundan beýläk-de gül...

08.02.23

2023-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda türkmen-täjik gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi jenap Farruh Homiddin Şarifzoda bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurba...

07.02.23

Halkara Dostluk gününi ýa-da Dostlar gününi bellemek däbi ilkinji gezek 1935-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda peýda bolýar.

Ýöne muňa garamazdan, Dostluk gününi halklaryň arasyndaky baýramçylyk hökmünde bellemek pikirini ilkinji sapar amerikaly biznesmen, «Hallmark Cards» kompaniýasyny esaslandyryjy Joýs Klaýd...

04.02.23