Habarlar

2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Arassa nusga” hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň şäher komitetiniň agzasy Aleksandr Petrosowyň gatnaşmagynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Hal...

26.11.21

2021-nji ýylyň 24-26-njy noýabry  aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabat şäherindäki Merkezi bilen bilelikde “Žurnalistika bilimini ýokarlandyrmakda we žurnalistleriň hünär taýýarlygynda kömek” atly taslamanyň çäklerinde multimedia žurnalistikasy boýunça ok...

26.11.21

2021-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň we howpsuzlygyň hatyrasyna talyp gyzlaryň seslenmesi” atly talyp gyzlaryň dialogy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi bilen bilelikde  guralan bu duşuşyga, paýtagtymyzda ýerleşýän ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyz...

25.11.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýokary bilimiň ylmy binýadyny we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn üns berilýär we bu babatda ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň diplomatiýasyny ylmy taýdan içgin öwrenmek maksady bilen hormatly Prezidentimiz 2018-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler minis...

25.11.21

Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makronyň 2019-njy ýyldaky teklibi bilen dünýäde her ýylyň noýabr aýynyň 4-nji penşenbesinde “Fransuz dili mugallymlarynyň halkara güni” bellenilýär. Bu sene bilen bagly 2021-nji ýylyň 25-nji noýabrynda sanly ulgam arkaly Merkezi Aziýa döwletleriniň fransuz dili mugallymlarynyň gatnaşmagynda döredijilik duşuşygynyň geçiril...

24.11.21

2021-nji ýylyň 23-24-nji noýabry aralygynda Astrahan döwlet uniwersiteti Astrahan Pýotruň okaýyşlary: “Pýotr I we imperiýanyň serhet tejribesi” atly VI Halkara ylmy maslahatyny geçirdi. Bu maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyp ýaşlary hem wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdylar.

24.11.21

2021-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döw...

24.11.21

24-nji noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary paýtagtymyzyň çäginde köpçülikleýin bag nahallaryny oturtdylar. Bilşimiz ýaly, ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda daşky gurşawy goramak, ekologiýa arassaçylygyny üpjün etmek babatda uly işler alnyp barylýar. Diýarymyzda her ýyl milli Liderimiziň pa...

24.11.21

2021-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda baky Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygy mynasybetli institutymyzyň jemgyýetçilik guramalary bilen Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň bilelikde guramagynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Konsertde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwator...

22.11.21

Döwürleýin metbugata syn

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň her aýda iki gezek neşir edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” atly gazetiniň 19-njy sany çapdan çykdy. Möçberi  7 sahypadan ybarat neşiriň 1-nji sahypasy şu ýylyň 12-nji noýabrynda Türkiýäniň Stambul şäherinde geçirilen Türki d...

21.11.21