Habarlar

2022-nji ýylyň 25-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-2022-nji okuw ýylynyň deslapky jemlerini jemlemek boýunça dabaraly maslahat geçirildi. Maslahata ýokary okuw mekdebiň ýolbaşçy düzümi, professor mugallymlary, talyp ýaşlary şeýle-de «Gujurly nesil» okuw merkeziniň wekilleri gatnaşdylar. Dabaranyň dowamynd...

25.06.22

2022-nji ýylyñ 24-nji iýunynda Türkmenistanyñ Daşary işler ministrliginiñ Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň guramagynda Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimize ýaşlar barada edýän aladalary üçin  "Kalbymyñ senasy - Watan" atly hoşallyk maslahaty we onuñ çäginde taryhçy alymlaryñ we institutyñ professor mugallymlarynyñ h...

24.06.22

2022-nji ýylyň 24-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: Parahatçylygyň we durnukly ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary hem-de  Tür...

24.06.22

2022-nji ýylyň 24-nji iýunynda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň teleke...

24.06.22

Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup energetika, ulag we suw diplomatiýasy çygrynda gatnaşyklary ösdürmek we ony ylmy esasda öwrenmek çykyş edýär.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halka...

24.06.22

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda “Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirligi bilen 2022-nji ýylda ýerine ýetirilmegi göz öňünde tutulýan çäreleriň meýilnamasynyň” çäklerinde Bütindünýä bosgunlar güni mynasybetli Bosgunlaryň hukuklary we BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirligin...

23.06.22

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy – türkmen medeniýetiniň egsilmez çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ylmy-amaly maslahata Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokra...

23.06.22

2022-nji ýylyň 13-nji iýunyndan 21-nji iýuny aralygynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň guramagynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň daşary ýurt dillerini okadýan mugallymlarynyň gatnaşmagynda “Dünýäniň medeniýetleri we sungatlary dille...

21.06.22

2022-nji ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny geçirildi. Bu aýgytly oýnuň baş mowzugy «Gahryman Arkadagymyzyň beýik taglymaty: «Dialog — parahatçylygyň kepili...

18.06.22

2022-nji ýylyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Halkara jemagat hukugy” we “Halkara hususy hukugy” ugurlarynyň magistrantlary öz ylmy-barlag işlerini goradylar. Ylmy-barlag işleriniň goragy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň, Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş kafedrasynyň muga...

18.06.22