Habarlar

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Wekilhanasy hem-de Mary welaýat häkimliginiň bilelikde guramaklarynda «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri we sebitdäki döwletlere berjek ähmiýet» atly halkara maslahat geçirildi. Bu maslahata Owganystanyň, Päkistan Yslam Respublikasynyň we Eý...

28.05.22

Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara parahatçylygy goraýjylaryň güni — 2003-nji ýyldan bäri her ýylyň 29-njy maýynda bellenilip gelinýär.

1948-nji ýylyň bu gününde Birleşen Milletler Guramasy «BMG-niň ýaraşyk şertleriniň ýerine ýetirilişiniň gözegçiligi gullugy» diýlip atlandyrylan parahatçylyk missiýasy ilkinji gezek öz işin...

28.05.22

2022-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary ýokary okuw jaýynyň çäginde degişli arassaçylyk işlerini geçirdiler. Ýeri gelende belläp geçsek, bu arassaçylyk işi ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şäheriň arassaçylygyny...

28.05.22

2022-nji ýylyň 28-29-njy maýynda Fransiýa Respublikasynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryndaky ilçihanalarynyň ýardam bermeginde fransuz dili dersi boýunça wideo aragatnaşyk arkaly ikinji gezek Merkezi Aziýanyň 5 Respublikasynyň (Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň) gatnaşmagynda ders bäsleşigi geçirildi.

28.05.22

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň we «Ýaş diplomatlar» mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda «Döwlet gullugynyň edebi we diplomatik protokolyň esaslary» atly okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagyny Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akade...

27.05.22

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalary üçin institutyň okuw studiýasy, «Ýaş diplomatyň sesi» elektron gazetiniň redaksiýasy bilen tanyşlyk gurnaldy. Bu ýerde ýaş çaparlara institutyň mugallymlary okuw studiýasynyň, redaksiýasynyň işiniň gurluşy, maddy tehnologik...

27.05.22

2022-nji ýylyň 24-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda “Iňlis dili” dersi boýunça I halkara internet olimpiadasynyň netijeleri barada sylaglaýyş dabarasy  geçirildi.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda  zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, “Türkmenis...

24.05.22

2022-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň hem-de Türkmenistanyň Baş arhiw müdirliginiň bilelikde gurnamagynda “Aşgabat – ylalaşdyryjy we dost-doganlyk merkezi” atly baýramçylyk duşuşygy gurnaldy....

24.05.22

2022-nji ýylyň 24-27-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky Merkezi guramasynyň hyzmatdaşlyk etmeginde Sanly žurnalistika boýunça okuw maslahaty geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Ha...

24.05.22

2022-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mettýu S.Klimowyň gatnaşmagynda okuw sapagy gurnaldy.  Oňa institutyň talyplary gatnaşdylar.

Okuw sapagynyň dowamynda hormatly ilçi t...

23.05.22