Türkmen – tatar işewürler maslahaty geçirildi

2023-nji ýylyň 15-nji martynda paýtagtymyz Aşgabadyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň we Tatarystan Respublikasynyň söwda-ykdysady we maýa goýum mümkinçilikleri: senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ugurlaryndaky hyzmatdaşlyk atly işewürler maslahaty geçirildi.

Işewürler maslahatynyň dowamynda Tatarystan Respublikasynyň we Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň we kompaniýalarynyň wekilleri çykyş etdiler. Çykyşlaryň dowamynda iki ýurduň arasynda dürli ugurlarda  alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň şu günki gündäki ähmiýeti we geljekde ýola goýulmagy göz öňüne tutulýan başlangyçlar dogrusynda nygtap geçildi.

Ýokary derejede geçirilen maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary gatnaşdylar.

Bu geçirilen işewürler maslahatynyň geljekde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine kuwwatly itergi berjekdigine ynanýarys.

 

Resul GYLYJOW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara

 ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň II ýyl talyby.