SPORTDA GAZANAN ÜSTÜNLIGIMIZ

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda ýurdumyzda sagdynlyk we ruhubelentlik ýörelgelerine eýerip, ýaşlary terbiýelemäge, bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge, türgenleriň ussatlyklaryny ýokarlandyrmaga gönükdirlen uly işler alnyp barylýar. Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi. Türkmen türgenleri bütin dünýä sport hereketine işjeň gatnaşýarlar. Olaryň dürli derejede guralýan ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri, medallary hormatly Prezidentimiziň sporty hem-de onuň düzümlerini ösdürmäge berýän ünsüniň we zehinlileri ýüze çykarmak, türgenleriň ussatlygyny ýokarlandyrmak üçin döredilýän şertleriň aýdyň netijesidir. Sport parahatçylyga, dostluga hem-de ösüşiň belentliklerine alyp barýan hereketdir. Muňa aýdyň subutnama hökmünde 2023-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda ÝOM-niň talyplarynyň arasynda “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” şygary bilen geçirilýän ýaryşlarynyň çäklerinde sportuň erkin göreş görnüşi boýunça ýaryşlar geçirildi. Şol ýaryşlaryň birinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Hakberdi Baýmyradow 92 kg agramda çykyş edip, ikinji orna mynasyp boldy.  Talybymyzy bu üstünligi bilen gutlap, mundan beýläk-de sportda täze üstünlikleri gazanmagy arzuw edýäris.


Gülsenem HOMMADOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara hukugy we deňeşdirme

 hukuk öwreniş kafedrasynyň öwreniji mugallymy.