Garaşsyzlyk bagtymyzyň gözbaşy

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

  

Ata Watanymyz «Türkmenistan — ynanyşmagyň we parahatçylygyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyl baýramyny toýlaýar. 30 ýyl taryh üçin uly möhlet däl, emma şu sanlyja ýyllaryň içinde ýurdumyzda asyrlara barabar işler amala aşyryldy. Munuň özi her bir türkmenistanlyny guwandyrýar, buýsandyrýar.

Mukaddes Garaşsyzlygymyz hem-de hemişelik Bitaraplygymyz – türkmen halkynyň goşa buýsanjy. Halkymyz asuda hem abadan durmuşy asyrlarboýy arzuw edip gelipdir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan üstünlikli işleri netijesinde Türkmenistan bütin dünýäde parahatçylygy berkitmäge işjeň goşant goşýan döwlete öwrüldi.

1991-nji ýylyň altyn güýzünde Garaşsyz döwlet diýlip jar edilmegi bilen, ýurdumyz parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli hyzmatdaşlyk, ynsanperwerlik ýol-ýörelgelerine esaslanyp, demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň sarsmaz binýadyny berkden tutdy. Türkmenistan dünýäniň syýasy we ykdysady giňişliginde öňegidişligiň ak ýoluny saýlap aldy. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda şeýle-de, 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edildi.

Garaşsyzlygymyzy alyp, ata-babalarymyzyň baý medeni mirasyna eýe bolduk. Garaşsyz türkmen döwletiniň raýatlary şol medeni mirasy gymmatlyk hökmünde nusga edinip aldy.

Milli medeniýetimizi ösdürmek, dünýä ýaýmak babatynda hem birnäçe  işler amala aşyryldy. Türkmen halkynyň döreden maddy hem ruhy gymmatlyklarynyň ençemesi ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Ýurdumyzda medeniýet hepdeliklerini, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň medeniýet günleri, Diýarymyzda hem daşary ýurtlaryň Medeniýet günlerini geçirmek ýola goýuldy. Bu bolsa medeni syýasatyň dost-doganlyk, ynsanperwer gatnaşyklary esasynda ösdürilmegine ýardam berýär.

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan» atly kitabynda belleýşi ýaly: «Garaşsyz Watanymyzyň parahatçylyk söýüjilik başlangyçlary we alyp barýan hoşniýetli goňşuçylyk syýasaty giňden goldanylýar». Milli Liderimiz halkymyzyň parahatçylyk döredijilik ýörelgelerini ösdürýär. Olar diňe bir ruhy-medeni däl, eýsem taryhy gymmatlyklarda hem aýdyň ýüze çykýar.

Halkymyz hakynda edilýän aladalar hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesinden gözbaş almak bilen, bu syýasat ilatyň asuda, bolelin ýaşaýşyna gönükdirilendir. «Açyk gapylar» syýasatyny durmuşa geçirmek bilen ýurdumyz halkara maslahatlaryň we möhüm ähmiýetli çäreleriň geçirilýän ýurduna öwrüldi. 2017-nji ýylda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň, «Amul – Hazar 2018» halkara awtoralli ýaryşynyň, Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň, birinji Hazar ykdysady forumynyň we beýleki iri halkara çäreleriň geçirilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmelere biziň talyp deň-duşlarymyz hem mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olar bilimlerini has-da artdyryp, halkara ylym-bilim bäsleşiklerine işjeň gatnaşýarlar.

Garaşsyzlygymyzyň dabaraly toýunyň toýlanýan ýylynda hem ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binalar, desgalar, ýaşaýyş jaýlary açylyp, ulanmaga berildi. Lebap, Balkan, Daşoguz welaýatlarynda «Türkmeniň ak öýi» binasy şowhunly dabara bilen açylyp ulanylmaga berildi. Bularyň hemmesi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuny has-da dabaralandyrdy.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen döwletimiz uly abraýa we hormata eýe bolýar. Döwlet Baştutanymyzyň parahatçylyga, howpsuzlyga we durnukly ösüşe ýardam berýän möhüm halkara başlangyçlary barha rowaçlanýar.

Garaşsyz Watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe alyp barýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, umumadamzat bähbitli alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri rowaç alsyn!

Meňli HOJAMUHAMMEDOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 

Halkara gatnaşyklary institutynyň 

 Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.