Garaşsyzlyk-ähli üstünliklermiziň özeni

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Türkmen halky Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 30 ýyllygyny dabaraly garşy alýar. Bu şatlykly baýram türkmen halkynyň ruhyny has-da beýige galdyrýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary netijesinde Berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze-täze ösüş-özgerişlere gadam basylýar.

Türkmen topragynda ýokary ruhy göteriliş ýagdaýynda geçýän ählihalk dabaralary ýokary depginde ýaýbaňlandyrylýar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda we paýtagtymyzda gurulýan binalarynyň sanynyň artýandygy we olaryň ulanylmaga berilmegi Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir” diýen beýik sözleriniň  durmuşymyza ornaşýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Şanly Garaşsyzlygymyzyň her täze senesi täze üstünlikleriň, täze badalgalaryň, beýik sepgitleriň özeni bolup durýar. Bu baýramçylyk ähli türkmen halky üçin aýratyn bir many-mazmuna eýedir. Şeýle hem 2021-nji ýyl «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagy hem ýöne ýere  däldir. Bu ýylda ýurdumyzyň taryhy we ähmiýetli wakalara beslenýändigini aýratyn bellemeli.

Garaşsyzlyk ata-babalarymyzyň özbaşdak döwlet bolmak baradaky arzuwlarynyň amala aşmagyna, köp asyrlyk milli we ruhy gymmatlyklarymyzy, şeýle hem, milli däplerimizi gaýtadan dikeltmäge mümkinçilik berýär. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Watanymyzyň garaşsyzlygynyň mizemezligi döwletiň hem halkyň jebisliginde jemlenýär. Türkmenistan ýurduň ykdysadyýetde, medeniýetde, bilimde, ylymda, sportda taryhy ösüşleri, özgerişleri üpjün edýän Garaşsyzlyk ýoly bilen öňe barýar. Türkmenistan garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyny ykdysady we medeni ölçeglerde uly ösüş mümkinçilikleri bolan, sebit hem dünýä ähmiýetli işlere işjeň gatnaşýan durnukly ösýän döwlet hökmünde garşylaýar. Garaşsyzlyk biziň ýurdumyza halkara gatnaşyklarynyň doly hukukly agzasy hökmünde öz syýasy garaýşyny beýan etmäge mümkinçilik berýär we dünýä ýaň salýar.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň şanly baýramynyň öňüsyrasynda yzygiderli utgaşyp gelýän taryhy wakalar türkmen halkynyň bagtyýarlygyny berkarar döwletimiziň ösüşleriniň aýdyň subutnamasy bolup ýüreklerde ýer edýär. Garaşsyzlyk baýramçylygynyň belleniljek günlerinde paýtagtymyz Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň ähli ýerlerinde durmuş–medeni ähmiýetli  çäreleriň birnäçesi dabaraly bellenilip geçilýär. Bu günki gün Garaşsyzlyga eýe bolan halkymyz dünýäde özüniň beýik döwletiniň gadyryny bilip, hözirini görüp ýaşaýar.

Arkadagymyzyň binagärlik ukyby bilen belende galan binalar türkmen halkynyň  buýsanjy bolup, dünýä halklarynyň aňynda ornaýar. Garaşsyzlyk ýoly bilen ösüp, barha güýçlenýän eziz Watanymyz Mähriban we Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary bilen aýdyň geljege tarap gadam basýar. Türkmenistan ýurdumyz täze-täze ösüşleriň we özgerişleriň ýoluna tarap bedew batly öňe barýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow saýasynda ýurdumyzda biz talyp ýaşlara, geljekki nesiller bolan bagtyýar çagalara öz zehinlerini açyp görkezmäge ähli mümmkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda bilim ulgamy ösen tehnologiýalaryň, täze açyşlaryň esasy görkezmesi bolup durýar. Bu bolsa Garaşsyzlygymyzy gazanan ýylymyzdan başlap türkmen halkynyň ösüşlere, täze sepgitlere gadamynyň aýdyň subutnamasy bolup janlanýar.

Garaşsyzlygymyzyň 30 ýylynyň içinde gazanan üstünliklerimize ser salanymyzda, ençeme wakalaryň we işleriň durmuşa geçirilendigine göz ýetirmek mümkin. Ähli üstünlikleriň sakasynda duran Mähriban Arkadagymyza tutýan tutumly işleriniň mundan beýläkde belent sepgitlere ýetmegini, ýurdumyzyň asuda we abadan bolmagyny arzuw edýärin. Türkmen halkyny eşretli durmuşda ýaşatýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli, dünýä ahmiýetli alyp barýan işleri rowana ýollarda rowaçlyklara ýar bolsun! Şanly Garaşsyzlyk baýramy mübärek bolsun!

 

Oguljeren ÝALKAPOWA,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar  

we Informatika Institutynyň 

 2-nji ýyl talyby.