“ÜLKÄME TOÝ BOLUP GELEN, ÝAZLARYM” ATLY ÇEPER OKAÝYŞ BASLEŞIGI

2023-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň “Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagynyň guramagynda  tebigatyň hem-de köňülleriň baýramy bolan Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni mynasybetli “Ülkäme toý bolup gelen, ýazlarym” atly çeper okaýyş basleşigi geçirildi. Bäsleşige institutyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary we mekdep okuwçylar gatnaşdylar.

Bäsleşigiň dowamynda meşhur türkmen şahyrlarymyzyň zeminde parahatçylygy, hoşniýetli dost-doganlygy, täzelenişi we tebigatyň janlanmagyny alamatlandyrýan nowruz baýramy baradaky goşgular ýaňlandy. Emin agzalaryň gelen netijelerine görä, oňa gatnaşan ähli talyplar ýeňiji diýlip yglan edildi. Bäsleşikde labyzly okaýyş boýunça çykyş eden talyplara gurnaýjylar tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.


Güljemile DÄDEBAÝEWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 

Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara žurnalistikasy fakultetiniň

 I ýyl talyby.