Paryzdepe ýadygärligine taryhy gezelenç gurnaldy

2023-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň we institutyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň “Paýhas we parasat” gurnagynyň gurnamagynda türkmen topragynda ýerleşýän gadymy künjekleriň biri bolan Paryzdepe ýadygärligine gezelenç gurnaldy. Gezelenje Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalary we institutyň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

Taryhy gezelenjiň dowamynda mugallymlaryň gadymy Paryzdepe, ony esaslandyran parfiýalylar we Parfiýa döwleti barada beren gyzykly gürrüňleri ýaşlaryň türkmen halkynyň şöhratly taryhyny öwrenmäge bolan höweslerini has-da artdyrdy. Bu gezelenç ýaşlarda watansöýüjilik, däp-dessurlara hormat goýmak we ata Watana wepalylyk ýaly oňat gylyk-häsiýetleri baýlaşdyrmakda uly ähmiýete eýe boldy.


Hojamyrat BAÝLYÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 

Halkara gatnaşyklary institutynyň 

Halkara gatnaşyklary fakultetiniň

 I ýyl talyby.