SUW DIPLOMATIÝASY UGRY BOÝUNÇA OKUW SAPAGY

2023-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň “Suw diplomatiýasy” ugry boýunça okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyny Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Daşky gurşawy goramak we ekologiýa seljermesi bölüminiň hünärmeni Uzukjemal Paşşyýewa alyp bardy. Ol "Türkmenistanyň suw diplomatiýasy: durnukly ösüş we Aral deňzi" temasyna bagyşlanan okuw sapagynyň dowamynda Durnukly ösüş maksatlarynyň 6-njy maksadynyň ýagny hemmeler üçin suw serişdeleriniň elýeterli bolmagyny we onuň rejeli peýdalanylmagyny üpjün etmegiň üstünde durup geçdi. Bu babatda suwuň hapalanmagyny azaltmak, oňa galyndylaryň taşlanmagyny bes etmek we howply himiki maddalaryň hem materiallaryň taşlanmagyny pese düşürmek, bütin dünýäde akdyrylýan suwlaryň gaýtadan aýlanyşygyny (reskulýasiýa) we howpsuz gaýtadan peýdalanylmagynyň gerimlerini degerli artdyrmak arkaly suwuň hilini ýokarlandyrmak we Aral sebitiniň ekologik ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri giňişleýin gürrüň berdi.

Täsirli geçen okuw sapagynyň dowamynda talyplar özlerini gyzyklandyrýan birnäçe sowallar bilen hünärmene ýüzlenip, öz bilimlerini artdyrdylar.


Begenç AHMEDOW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

 Halkara jemagat hukugy ugrunyň magistranty.