Çawy ilden-ile düşýän Garaşsyzlygymyz

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – ösüşiň goşa ganaty» atly döredijilik bäsleşigine

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 10 ýyllyk baýramy mynasybetli gurlan Garaşsyzlyk binasynyň öňünden her gezek ýöräp geçýärkäm, ol ýerdäki pederlerimiziň heýkellerini görüp, göwnüm galkynýar. Emma altyn güýzüň bu sapaly gününde şu ýere gelenimde bolsa hemişeki göwün galkynyşlarym şu ýylyň 1-nji sentýabrynda hormatly
Prezidentimiziň talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygynyň barşynda Garaşsyzlyk babatda ýaşlara beren öwüt-ündewlerine hem beslenip gitdi. Eger ýadyňyzda bolsa, hormatly Prezidentimiz şonda: «Togrul beg, Çagry beg, Alp Arslan, Mälik şa, Soltan Sanjar ýaly beýik şahsyýetlerimiziň döreden kuwwatly türkmen döwletleri dünýä taryhyna altyn sahypalary ýazdy. Görogly beg, Baýram han, Soltan Jelaleddin, Keýmir kör, Gowşut han ýaly merdana gahrymanlarymyz il-ýurt üçin ata çykypdyrlar» diýip belläp geçendir. Dogrudan hem, Gahryman Arkadagymyzyň bu nurana sargytlaryndan soň taryhda gahrymançylyk görkezip, türkmen milletiniň adyny beýiklere göteren ata-babalarymyzyň heýkelleri bu gün Garaşsyzlyk binasynyň daş-töwereginde aýratyn öwüşginlik bilen lowurdaýan ýalydy.

Seýilgähdäki heýkeller, göwnüme bolmasa, öz arzuwlarynyň wysaly bolan Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüne, Garaşsyz, Arkadagly Diýarymyza buýsanýan ýalydylar. Garaşsyzlyk binasynyň öňündäki ýaşyl Baýdagymyz bolsa  belentde parlaýşy bilen  buýsançly pikirleriňi mübärekleýän ýalydy.

* * *

Garaşsyz, Arkadagly Diýarymyz barada gürrüň etmeli bolanymyzda «Ýurt Garaşsyzlygyny alamatlandyrýan bu mukaddes binamyz öz ajaýyp keşbi bilen daşary döwletleriň hem muzeýlerini bezeýär» — diýsek, hakykaty aýtdygymyz bolar. Geliň, bu barada Gazagystan Respublikasynda türkmen topary bilen saparda bolan Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymy, ýazyjy Bägül Annabaýewanyň berýän gürrüňlerine gulak salalyň:

— Goňşy Gazagystan döwletinde bolan saparymyzyň çäklerinde bizi Nur-soltan şäherinde ýerleşýän açyk asmanyň astyndaky muzeýe gezelenje alyp gitdiler – diýip, ýazyjy buýsançly äheň bilen bu halat barada gürrüň açýar.

— Bu muzeý örän ajaýyp eken. Ýöne meni has haýran galdyran ajaýyplyk, ol ýerde biziň Garaşsyzlyk binamyzyň nusgasynyň hem gurlup goýlanlygy boldy. Haýran galaýmaly! Türkmen döwletiniň Garaşsyzlygynyň nyşany bolan binanyň daşary ýurduň muzeýinde ýerleşdirilmegi, örän uly dereje ahbetin, ol Garaşsyzlygymyzyň älem gezýändiginden alamat ahyryn.

Bägül Annabaýewanyň belent äheňdäki bu sözlerini eşidip, menem öz ýanymdan Garaşsyzlygymyza örän buýsandym. Söhbedi okan başga ýaşlaryň hem şeýle buýsanja gurşaljakdygyna ynanýaryn.

* * *

Garaşsyzlyk binasynyň ýanynda geçirilen medeni çäreleriň birine gatnaşanymda Türkmenistanyň halk ýazyjysy, şahyr, žurnalist Döwletgeldi Annamyradowa duşaýmanmy. Şonda halypa žurnalistiň ýurt Garaşsyzlygynyň halkymyza, hut özüne beren bagty hakyndaky sowalyma beren buýsançly jogaplary hakydamda berk galypdyr:

— Garaşsyzlyk — beýik maksatlaryň, milletiň arzuw-islegleriniň asyrlaryň-eýýamlaryň dünýäni özgerdiji güýçli öwrümlerinde Gün kibi şuglalanyp, äleme ýalkym saçmasydyr. Köňüllerde beslenen ynsan arzuwlarynyň wysal bolmasydyr, täze bir röwşen nurly ak ýollarda amala aşmasydyr. Ýurt Garaşsyzlygy türkmeniň milli ruhunyň täzeden dabaralanmasydyr. Garaşsyzlyk şöhraty äleme dolan
Gahryman Arkadagymyzyň dünýä ýüzüne täze mertebesidir, bütin dünýä ýüzüne ykrarydyr.

Garaşsyzlyk — başda tylla täjim sen,

 Garaşsyzlyk — polat erkim, güýjüm sen,

 Garaşsyzlyk — ýürekde yşk möwjüm sen,

 Kasamymda, ähtimde jan, Türkmenistan,

 Söýgim, wepam, mährimde jan, Türkmenistan!

— diýip, ol şonda sözüni buýsanja ýugrulan goşgy bilen jemledi. Elbetde, halypanyň dilinden şeýle ajaýyp sözleri eşitmegiň özi örän ýakymly. Ine, şol ýerde meniň özüm hem Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli öz ýürek sözlerimi beýan etmek islegi bilen gurşadym:

Hasyl boldy ata-babaň arzuwy,

Gutly bolsun, Garaşsyzlyk baýramy!

Parahatlyk ýürekleriň aýdymy,

Gutly bolsun, Garaşsyzlyk baýramy!

 

Bu gün ser salaňda şähere, kende,

Buýsançly setirler aýlanýar serde,

Baýramçylyk ruhy joşýar her ýerde,

Gutly bolsun, Garaşsyzlyk baýramy!

Hawa, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk derejämiz döwletimiziň goşa ganaty, ýüreklerimiziň buýsanjy. Eziz ýurdum! Arkadagly Diýarym! Garaşsyzlyk baýramyň gutly bolsun!

Aýlar ATAJYKOWA, 

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

 Halkara žurnalistikasy fakultetiniň II ýyl talyby.