«Begler ýoly» we «Turkmenportal» bilen geçen täsirli geçen duşuşyk

15-nji martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Begler ýoly» hojalyk jemgyýetiniň we «Turkmenportal» internet habar beriş serişdesiniň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Oňa milli diplomatiýamyzyň ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Duşuşyk dowamynda myhmanlar özleriniň alyp barýan işleri dogrusynda gürrüň berdiler. «Begler ýoly» hojalyk jemgyýetiniň wekilleri döwrüň talabyna laýyk öndürýän döwrebap önümleriniň hilini barha ýokarlandyrmakda hormatly Prezidentimiz tarapyndan uly mümkinçilikleriň döredilýändigini nygtap aýtdylar. «Turkmenportal» internet habar beriş serişdesiniň wekilleri ýurdumyzda internet žurnalistikasynyň ösüş ýolynyň we türkmen media giňişliginiň aýratynlyklarynyň üstünde durup geçdiler. Çäräniň barşynda talyplar myhmanlara özleriniň gyzyklanýan soraglaryny berip, gerekli maglumatlary öwrendiler. Duşuşygyň ahyrynda türkmen ýaşlarynyň kämil şahsyýetler bolup ýetişmegi ugrunda uly işleri durmuşa geçirýän Milli Liderimize, Arkadagly Serdarymyza alkyş sözleri aýdyldy.


Gurbanmyrat AŞYROW, 

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 

Halkara gatnaşyklary institutynyň 

 Halkara žurnalistikasy hünäriniň II ýyl talyby.