Makalalar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parahatsöýüjilikli daşary-syýasy strategiýasynyň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen Türkmenistanyň sebit we halkara abraýy yzygiderli ösýär we barha berkeýär. Ýurdumyzda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn derejede dostlukly açyk, köpugurly, milli bähbitleriň gapma-garşylyksyz ileri tutulmagyna h...

10.02.23

В нашей стране стало доб­рой традицией присваивать каждому календарному году определённый девиз. Этот тематический посыл позволяет акцентировать внимание на важнейших аспектах развития государства и общества согласно реалиям времени, способствует популяризации значимых для Родины и народа ежегодных событий.

Как...

08.02.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyz goňşy döwletler bilen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny barha berkidýär. Bu bolsa öz gezeginde goňşy döwletler bilen ysnyşykly we köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek döwletimiziň daşary syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.

Horma...

07.02.23

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli saglygy goraýyş ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek hem-de kämilleşdirmek boýunça halkara hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär we bu ugurda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Yzygiderli guralýan halkara forumlaryň we maslahatlaryň çäklerinde ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlary lukmançylyk ug...

07.02.23

Watansöýüji, ukyp-başarnykly, beden taýdan sagdyn hem-de terbiýeli ýaş nesilleri kemala getirmek Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan anyk kesgitlenen Türkmenistanyň ösüşiniň strategik wezipeleriniň biridir. Ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde uly orny eýeleýändigini, dün...

07.02.23

Ýurdumyzyň bedew batly depginini mundan beýläk hem dowam etmek üçin ýaşlaryň hemmetaraplaýyn ösen, ruhy taýdan sagdyn, işbaşarjaň bolup ýetişmekleri möhümdir. Häzirki wagtda Türkmenistanda jemgyýetimiziň geljegi bolan ýaşlara ählitaraplaýyn goldaw berilýär. Ata-babalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyzyň esasynda mynasyp nesli terbiýeläp ýetişdirmek hormatly Prez...

07.02.23

Fraternity means a fraternity (Latin frater: “brother”) is a brotherhood. A fraternity or sorority is a brotherhood or sisterhood formed around common goals and aspirations. These men and women make a commitment to each other for life. The members that form a fraternity or sorority share their efforts, friendship, and knowledge as well as a friendship and mutual sup...

07.02.23

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda häzirki wagtda ekologiýa we daşky gurşawy goramak meselesi halkara gatnaşyklarynda ileri tutulýan iň möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Häzirki wagtda biz ýaşlar täze ekologiki dünýägaraýşyň emele gelmegine şaýat we gatnaşyjy bolup durýarys. Ekologiýa diplomatiýasyny ilerletmek we bu ulgamda halkara- hukuk binýadyny pugta...

04.02.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyz halkara giňişliginde parahatçylyk, howpsuzlyk we birek-birege ynanyşmak ýörelgeleriň ornaşmagyna aýratyn üns berilýär. Bu ugurda ata Watanymyz halkara guramalar bilen bir hatarda dünýä döwletleri bilen köpugurly diplomatik gatnaşyklary has-da ösdürýär. Şeýle döwletl...

03.02.23