Makalalar

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Bilşimiz ýaly, türkmen dili türki dilleriň oguz diller toparyna degişlidir. Eger bu barada ylmy çeşmelere salgyl...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe güneşli ýurdumyzy nur bolup çoýýan Garaşsyzlygymyz bu gün bütin dünýä...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Watanymyň buýsanjy sen—Garaşsyzlyk,

Arkadagyň ak ýoly sen—Garaşsyzlyk.


15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Ýurt abadan, il agzybir bolanda, durmuş ajaýyplaşyp, pursatlar şatlyk-şagalaňa, aý-günler bolsa t...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Biziň döwletimiziň 5 müň ýyllyk taryhy bar.Bu toprakda merdana, edermen, garadangaýtmaz we watançy ärleriň, şirleriň,  pirleriň we türkmen gerçekdir-ogullarynyň goýup giden mizemez-müdimilik...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

Bitaraplyk Garaşsyz Watanymyzyň hemmet...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

 Şöhratly geçmişimize ser salsak, halkymyz asyrlarboýy özygtyýarly, demokratik, hukuk we dünýewi Türkmen döwletini gurmak barada arzuw edip geldi. 1991-nji ýy...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik  makalalar bäsleşigine

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

Garaşsyzlyk ata Watanymyzyň dünýä ýaň salýan şan-şöhratydyr ...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik  makalalar bäsleşigine

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI Gurultaýynda eden taryhy çykyşynda şeýle belledi: «Garaşsyzlyk her bir ynsanda...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik  makalalar bäsleşigine

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň ykbalynda möhüm ähmiýeti bolan, uludan toýlanylýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramy bosagada dur. Şöhratly taryhy gahrymançylyga bes...

15.09.21