Makalalar

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Garaşsyzlyk güni – bu sene eýýäm çärýek asyrdan gowrak wagt bäri türkmen halkynyň durmuşynda ykbal özgerdiji sene bolup gelmeginde galýar. Çünki, Garaşsyzlyk döretmäge – kuwwat, gurmaga – güýç, parahatçylygy we do...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Ata Watan. Bu jümle her bir ynsanyň kalbynyň töründe orun alan diýseň uly baýlyk. Islendik ülkede bolsaň-da özüňki ýalysy tapdyrmaz. Munda doglan adam munda gitmegiň arzuwynda. Sebäbi ol gursagynyň hormatly hasapl...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileýi uludan toýlanýan taryhy senä öwrülýär. Özbaşdak ösüşiň 30 ýylyny, 30 ýyllyk...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Garaşsyzlyk – köňle siňen kelamym,

Garaşsyzlyk – ýedi yklym ykrarym.

Garaşsyzlyk – mertebämdir abraýa,

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

2021 ýyl – mundan otuz ýyl owal özbaşdaklygyny jar eden we dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolan Türkmenistan häzirki günlerde şan-şöhrata beslenýär. Garaşsyzlyk ýolundaky möhüm wakalaryň arasynda 1990-njy...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz syýasatda, ykdysadyýetde, yly...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

1991-nji ýylyň altyn güýzi asyrlarboýy erkinligi arzuwlan türkmen halky üçin ajaýyp döwür hökmünde taryhyň gatlaryna altyn harplar bilen ýazyldy. 27-nji oktýabrda dünýä kartasynda Türkmenistan diýen özbaşdak respu...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi  “Türkmenistan  - parahatçylygyň we  ynanyşmagyň Watany“ ýylynda  has-da çuňňur  many-mazmun...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Türkmen halky Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 30 ýyllygyny dabaraly garşy alýar. Bu şatlykly baýram türkmen halkynyň ruhyny has-da beýige galdyrýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamed...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Bitaraplygyny, Garaşsyzlygyny göwün ganatyna deňeýän türkmen halkymyz, özüniň asyrlar boýy arzuwlap ýeten agzybirliginiň, jebisliginiň mukaddes toý...

15.09.21