Makalalar

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

“Garaşsyzlyk, Bitaraplyk-ösüşiň goşa ganaty”

“Türkmenistanyň ykdysady, syýasy we medeni taýdan ösdürmegiň 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Baş ugry” 2007-nji ýy...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

Bitaraplyk – munuň özi her bir ynsanda öz ýurdunyň halkara derejesindäki ornuny duýmaga, oňa buýsanmaga...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

“Garaşsyzlyk, Bitaraplyk-ösüşiň goşa ganaty”

Türkmen halkynyň goşa ganaty bolan Garaşsyzlyk hem-de Bitaraplyk ata Watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine alyp...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

Zähmetsöýerlik biziň döwletliligimiz we bagtyýarlygymyzdyr! 

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Her döwür adamlaryň ruhy dünýäsine özüçe täsir edýär, olaryň daş keşbinde, özlerini alyp baryşlarynda beýanyny tapýar. Bu gün Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda Garaşsyzlykdan galkynyp, Bitaraplykdan bagt tapan berk...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Berkarar döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk derejesi halkymyzyň ýagşy pälinden, hoşniýetliliginden gözbaş alýar. Müňýyllyklardan päri parahatçylyga söýgi, dost-doganlyk gantaşyklaryna sarpa ata-babalarymyzdan nesil...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Dünýäde parahatçylygyň, asudalygyň agzybirligiň, jebisligiň, bagtyýarlygyň mekany hökmünde tanalýan Watanymyzda şu ýyl hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllygy bellenilýär. Indi çärýek asyr wagt bäri Watanymyz...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Ata-babalarymyz müňýyllyklardan bäri parahat durmuşyň, asuda ýaşaýşyň güýjüne uly sarpa goýup gelýär. Çünki parahatçylygyň bar ýerine güleýýiş, ösüş rowaçlyk ýardyr. Parahatçylygyň, ynsanperwerligiň güýjüne çuňdan...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2021-nji ýylyň ýurdumyzda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmeginiň uly manysy bar.  P...

15.09.21

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty» atly çeper-publisistik makalalar bäsleşigine

Türkmen halkynyň  milli medeniýetiniň we sungatynyň Garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten belent sepgitleri hakynda kelam agyz gürrüň.

Ady dilimiziň senasyna, şany başymyz...

15.09.21