Makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

“Halkyň jümmüşinden çykan beýik serkerde şahyr

Baýram han Türkmen galamyň we kelamyň güýji

bilen uly işleri bitiripdir, halk bähbidiniň hem-de

adalatyň goragçysy bolupdyr”.


02.03.22

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ynsanperwerlige, döredijilige ýugrulan döwlet syýasaty Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe öz ösüşinde uly üstünliklere eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň halkyň paýhasly ýaşaýşynyň we geljeginiň bähbitlerine gönükdirilen beýik işleri döwrüň ruhy bilen deň gadam urýan ynsanperwer, watansöýüji, kämil ahlakly...

02.03.22

Türkmenistanyň Prezidenti 

Gurbаnguly Berdimuhаmedоw:

- Garagoýunly türkmenlerinden gelip çykan hanlar hany Baýram hanyň, onuň ogly Abdyrahym hanyň Beýik Mogollar şadöwletiniň berkemeginde we gülläp ösmeginde bitiren hyzmaty çäksizdir. Halkyň jümmüşinden çykan beýik serkerde şahyr B...

02.03.22

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda baý edebi we ruhy mirasymyzy, taryhy şahsyýetlerimizi çuňňur öwrenmek we olar baradaky gymmatly maglumatlary halkymyza ýetirmek işi täze derejä eýe bolýar.

Hormatly Prezidentimiziň geçmişde uly yz goýan taryhy şahsyýetlerimiziň ömür ýo...

02.03.22

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçy-lygynda ýurdumuzyň taryhyny we taryhy şahsyýetleri öwrenmeklige çuňňur çemeleşilip, bu ugurda önjeýli netijeler gazanylýar.Türkmen halkynyň döwletlilik taryhynyň, onuň diplomatiýasynyň taryhynda mynasyp yz galdyran beýik taryhy şahslaryň biri Muhammet Baýram han Türkmeniň awtobiografiýasyny öwr...

02.03.22

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň hormatly Prezidenti, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk we ykdysadyýet ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň taryhy ähmiýetli ylmy-edebi taglymatlaryna esaslanylyp, geçmişde ýaşap geçen türkmen halkynyň meşhur alymlarynyň, tanymal şahyrlarynyň ylmy, edebi mirasy...

02.03.22