Makalalar

Halkara ykdysady gatnaşyklarynyň şol sanda syýasy we medeni gatnaşyklarynyň ösmegi halkara hukugynyň has giň gerim almagyna ýardam etdi. Şonuň bilen bir wagtda halkara gatnaşyklarynyň belli bir ýörite çygyrlarynda ulanylýan halkara hukugynyň birnäçe institutlary emele geldi. Halkara söwda gatnaşyklarynyň ösmegi döwletleriň köpsanly söwda şertnamalaryny we ylalaşykla...

07.04.22

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek çap edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” elektron gazetiniň 27-nji sany çapdan çykdy. Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sanynyň birinji we ikinji sahypasy ýurdumyzda demokratik ýagdaýda geçirilen Prezident saýlawlarynyň netijesine bagyşlanylypdyr. Ýagny, gaze...

25.03.22

Inçekesele garşy göreşmegiň Bütindünýä güni – Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň başlangyjy bilen 1993-nji ýylyň 24-nji martynda inçekeseli global meseleleriň biri diýip yglan etmek bilen, bu günde dünýä ýüzünde inçekeseli ýok etmek baradaky tagallalary habarly etmegi maksat edindi.

Bu sene 24-nji mart güni saýlanylmagynyň...

24.03.22

Häzirki zaman dünýäde parahatçylygyň, durnuklylygyň we ösüşiň üpjün edilmegi köp babatda suw bilen baglanyşykly wezipeleriň oýlanyşykly çözülmegine baglydyr. Suw ýaşaýşyň we bolçulygyň çeşmesi bolup durýar. Şonuň üçin bu gymmatly baýlygy rejeli ulanmak her birimziň mukaddes borjumyzdyr. Suw serişdelerini rejeli ulanmak häzirki döwrüň iň wajyp meseleleriniň hem birid...

22.03.22

2022-nji ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň 193 agza döwletleri Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen bütin dünýäde welosiped sportuny ösdürmek baradaky Kararnamany ykrar etdiler.

Bu Kararnamada bellenilişi ýaly, onda ösen we ösüp barýan döwletlerde welosiped sürmegi şäher we oba şertlerinde guramak we ösdürmek,...

17.03.22

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

Ýakyn geljekde türkmen diplomatiýa gullugynyň esasyny düzmek, beýleki döwletlerde we halkara guramalarda, daşary ykdysady gatnaşyklar ulgamynda, dünýäniň  maglumatlary we hukuk giňişliginde Türkmenistana wekilçilik etmek hut siziň wezip...

05.03.22

Men Nurana!  

Ýakynlarym meniň adymy diňe bir ykbalymyň nurana bolmagy üçin däl, eýsem-de bütin halkymyzyň geljeginiň nurana bolmagyny arzuw edip dakypdyrlar. Bu şeýle hem bolupdyr. Meniň dünýä inmegime kän wagt geçmänkä, ilimiziň alnyndan ak Gün bolup dogan Gahryman Arkadagymyz döwlet başyna gelipdir! Ine...

05.03.22

Diplomatiýa- döwletleriň daşary syýasatynyň maksatlaryny we wezipelerini amala aşyrmak, daşary ýurtlarda döwletleriň, olaryň edaralarynyň we raýatlarynyň hukuklaryny we bähbitlerini goramak boýunça döwlet we hökümet baştutanlarynyň daşary işler ministrleriniň, daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalaryň, halkara maslahatlardaky wekiliýetleriň resmi işidir.<...

05.03.22

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

Biz berkarar döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan ugur alyp,

Ýer ýüzüniň ýurtlary bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürýäris. Parahatçylyk we

ynsanperwerlik syýasatyny a...

05.03.22

Özbaşdaklyk bu söz ýönekeý söz bolman, eýsem, asyrlarboýy özüniň edermen, dogruçyl we merdana-adyl batyrlary bilen öz ýurdunyň Garaşsyzlygyny almak ugrunda jan-jähti bilen gahrymanlarça söweşen halkymyzyň arzuw eden, kökünde beýik many ýatan sözdir. Şol sebäpden hem biziň özbaşdaklygymyz bahasyna ýetip bolmajak bagtymyzdygyny bilmelidiris we onyň gadyr-gymmatyna ýet...

05.03.22