Makalalar

23-nji aprel – BMG-niň Iňlis dili güni. Adatça, bu sene William Şekspiriň doglan güni we aradan çykan senesi hökmünde hem bellenilýär. BMG-niň dil günlerini bellemegiň maksady köp dilliligi we medeni dürlüligi wagyz etmek, şeýle hem guramanyň alty resmi dilleriniň deň derejede ulanylmagyny ösdürmekdir.

Adamzat ýüzlerçe dil ulan...

23.04.22

Her ýylyň 22-nji apreli «Halkara Ýer güni» hökmünde giňden bellenilýär. Bu halkara sene 2009-njy ýylda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 63-nji mejlisindäki karary bilen agza ýurtlaryň 50-den gowragynyň awtordaşlyk etmeginde döredildi. Bu gün Ýer şarynyň ähli künjeginde ýaşaýan her bir adama, umumy öýümize hoşallyk bildirmäge mümkinçilik berýär.

22.04.22

Ýer togalagy biziň ählimiziň dogulýan, ýaşaýan, işleýän, dynç alýan, döretýän, umuman durmuşa mahsus ähli işjeňliklerimiziň bolup geçýän ýeridir, başgaça aýdanymyzda, biziň ählimiziň Watanymyzdyr. Emma ol biziň pikir edişimiz ýaly güýçli däldir. Dünýä döwletleriniň senagatlaşmagy, tokaýlaryň çapylmagy hem zyýanly maddalaryň howa goýberilmegi netijesinde biziň planet...

22.04.22

Türkmenistanyň Latyn Amerikasy döwletleri bilen hem alyp barýan ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljegi  uly mümkinçiliklere eýe. Çünki, Latyn Amerikasy döwletleri dürli ugurlarda giň gerimli maýa goýum taslamalaryny amala aşyrýar, aýratyn-da hiç bir toparlara girmeýändigi bilen tapawutlanýar hem-de däp bolşy ýaly, halkara guramalarda ösüp barýan ýurtlary goldaýarlar...

22.04.22

Dünýä gymmatlyklarynyň naýbaşy nusgasyna öwrülen türkmen bedewleri adamzadyň taryhynyň gatynda uly orun tapypdyr. Ahalteke bedewleriniň ata-babalary şöhratly «Nusaý atlary» tutuş dünýäniň atçylygynyň täji, özbaşdak hakyky sungat eseri hökmünde garalýar.

Meşhur atşynaslaryň aýtmaklaryna görä, köpsanly rowaýatlarda we kyssalarda...

22.04.22

Her ýylyň 20-nji aprelinde bellenilýän Halkara hytaý dili güni (hytaýça 聯合國 中文 日) BMG-niň beýleki resmi dilleriniň günleri bilen bir wagtda 2010-njy ýylda döredildi. BMG-niň dil günleriniň maksady köp dilliligi we medeni dürlüligi ösdürmek, şeýle hem guramanyň ulgamynda alty sany resmi diliň ulanylmagy üçin deň mümkinçilikleri üpjün etmekden ybaratdyr.

...
21.04.22

Türkmen-Kanada gatnaşyklary 1992-nji ýylyň aprelinde diplomatik gatnaşyklary ýola goýuldy. Häzirki wagtda hem Türkmenistan Kanada döwleti bilen ähli taraplaýyn oňyn gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýär. Iki taraplaýyn syýasy-diplomatik gatnaşyklary ulgamda däl, eýsem ähli ugurlarda, ýagny söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirm...

21.04.22

2022-nji ýylyň 12-nji aprelinde paýtagtymyzda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli, ýurdumyzyň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän serginiň we birleşmäniň agzalarynyň maslahatynyň açylyş dabarasy geçirildi.

Her ýyl...

12.04.22

С первых дней обретения Независимости молодое туркменское государство взяло курс на миролюбивое, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира. Всемерное укрепление прочных связей с Россией является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. 2022 год - год 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между наш...

08.04.22