Makalalar

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda meniň durmuşymda ýadymdan çykmajak baý pursatlar boldy. Men çagalyk döwrümden bäri arzuw edip gelýän kärimiň eýesi bolmak üçin ilkinji ädimimi ätdim. Maňa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby bolmak bagty miýesser etdi. Heniz okuwçy wagtym men Watanymyzyň, halkymyň ähli ugurlarda huku...

02.09.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni şanly wakalara beslenýär.  

Ynha şu gün ýurdumyzda giňden bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününde täze 2022-2023-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde Türkmenistanyň ähli o...

01.09.22

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ylym­bilim ulgamyny ösdürmäge uly üns berilýär. Milli  ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlary, innowasion tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Netijede, ýurdumyz innowasion ykdysadyýete esaslanýan senagat ýurduna öwrülýär. H...

01.09.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Şu gün biziň ýokary okuw mekdebimiz bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hem  Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly ýagdaýda bellenildi. M...

01.09.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi durmuş-ykdysady, medeni taýdan ösdürmekde, dünýäniň ösen ýurtlarynyň hatarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmakda ylym-bilim ulgamyna aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda adamzat jemgyýetiniň ösüşine gönüden-göni i...

01.09.22

Ilki bilen, Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza ýaş ýüregimden çykýan çäksiz sagbolsunymy aýtmak isleýärin. Çünki Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowamat dowam tapýan bagtyýar döwrümizde maňa özümiň iň uly arzuwymyň wysalyna ýetmek —  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institut...

31.08.22

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda her bir günümiz ösüş-özgerişlere, toýdur baýramlara beslenýär. Elbetde, bu erteki deýin arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdunda ýaşap, beýik özgertmeleriň şaýady bolmak hemmämiz üçin uly bagt bolsa gerek.

Türkmen halky röw...

31.08.22

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda maňa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby bolmak bagty miýesser etdi. Bu bagtly pursat meniň durmuşumda iň naýbaşy wakalaryň biridir. Men bu arzyly ýokary okuw mekdebi barada eşiden günümden bäri bu ýere okuwa girmegi arzuw edip gelýärdim. Şol arzuwyma ýetmek üçin hem heniz başlangyç...

30.08.22

Turuwbaşdan uly üstünliklere beslenen «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylymyzyň tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, meniň durmuşymda-da şatlykly wakalara baý boldy. Şeýle wakalaryň biri-de, meniň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň Syýasy kommunikasiýa we internet žurnalis...

30.08.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýaş nesillere ähli ugurlar boýunça bilim almaga, saýlap alan hünärleri boýunça zähmet çekmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Şeýle ugurlaryň hatarynda ýurdumyzda döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlara hem uly üns berilýär. Bize peşgeş berlen bagtyýar döw...

30.08.22