Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Gandymowa Mähriban Döwletmyradowna 

Iş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra:Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2013-nji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlan, žurnalist.

2021-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Häzirki zaman türkmen dili, Stilistika we edebi redaktirleme, Žurnalistiň psihologiýasy.


Pürjäýewa Jemile AtadurdyýewnaIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymy

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2013-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynynyň Halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlan, Halkara žurnalisti.

2013-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Žurnalistikanyň nazaryýetiniň esaslary, Türkmen žurnalistikasynyň taryhy, Sebit žurnalistikasynyň taryhy, Daşary ýurt žurnalistikasynyň taryhy.


Kulyýew Süleýman Toýmyrat oglyIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy  fakultetiniň dekanynyň  okuw işleri boýunça orunbasary, öwreniji mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

2017-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynynyň Halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlan, Halkara žurnalisti.

2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ilkinji Ýaşlar guramasynyň başlygy.

 Okadýan dersleri: Habar beriş serişdeleriniň tehnikasy we tehnologiýasy, Habar beriş serişdeleriniň önümçilik işi, Ýöriteleşme ders, Jemgyýetçilik bilen arabaglanyşyk.


Saryýew  BabaIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

 Wezipesi: uly mugallym
Derejesi :
filologiýa ylymlarynyň kandidaty

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

1987-nji ýylda Türkmen Döwlet uniwersitetiniň türkmen filologiýsyny tamamlan.

2014-2019 ý. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ylmy işler boýunça prorektory bolup işlän. 2019 njy ýyldan bäri žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynda uly mugallym bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Türkmen edebiýatynyň taryhy we nazaryýeti.

Ýazan kitaplary: 

Dört sany goşgular ýygyndysy.


Gutlyýew  TäçgeldiIş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

 Wezipesi: mugallym
Derejesi :
Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti

Fakultet: Halkara žurnalistikasy

1983-nji ýylda A.Ždanow adyndaky Leningrad döwlet uniwersitetiniň žurnalist hünäri boýunça tamamlan.

2021-nji ýylyň aralygyndan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynda mugallym bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Türkmen dili we sözleýiş medeniýeti, žurnalistikanyň nazaryýetiniň esaslary, habar beriş serişdeleriniň önümçilik işi.

Ýazan kitaplary: 

1. Hasaply dost uzaga gider. Aşgabat — 1990.

2. Soýuz hem Garaşsyzlyk Aşgabat — 1992.

3. Türkmenistan üzümler we kişmişler ýurdy  Aşgabat — 2010.


Nabatowa Miwe Döwletmyradowna

Iş telefony: +99312-22-68-52

Kafedra: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti

Wezipesi: Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy.

Derejesi: ýok.

Fakultet: Halkara žurnalistikasy.

2014-nji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlan, žurnalist.

2021-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

2008-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi boldy.

Okadýan dersleri: Ritorika, Žurnalistikanyň sosiologiýasy, Ýöriteleşme dersler, Jemgyýetçilik bilen arabaglanyşyk, Habar beriş serişdeleriniň tehnikasy we tehnologiýasy.


Niýazow Nazar Allaberdiýewiç

Iş telefony: +99312-22-68-76

Kafedra: Dünýä dilleri

Wezipesi: mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy fakulteti

2010-njy ýylda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Roman-german dilleri we edebiýaty fakultetini tamamlady,  hünäri boýunça dilçi, terjimeçi, iňlis dili we edebiýaty mugallymy.

2021-nji ýyldan hazirki wagta çenli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň mugallymy bolup işleýar.

Okadýan dersi: Hünäri boýunça iňlis dili.


Çaryýewa Maýa Gurbangeldiýewna

Iş telefony: +99312-22-68-76

Kafedra: Dünýä dilleri

Wezipesi: mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara žurnalistikasy fakulteti

2017-nji ýylda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Rus dili we edebiýaty fakultetini tamamlady,  hünäri boýunça dilçi, terjimeçi, rus dili we edebiýaty mugallymy.

2021-nji ýyldan hazirki wagta çenli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň mugallymy bolup işleýar.

Okadýan dersi: Hünäri boýunça rus dili.

Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
3
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
3
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
369
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
45
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
32
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
52
sany mugallym