Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasy

Rahmanow Amangeldi

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: kafedra müdiri

Derejesi : t.y.d., Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

1967-nji ýylda Türkmen Döwlet uniwersitetiniň daşary ýurt dilleri hünäri

boýunça tamamlan.

2008-2014-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň uly mugallymy bolup işlän.

2014-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň müdiri, t.y.d, uly mugallymy bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Diplomatik gullugyň esaslary, Birleşen milletler guramasy we onuň ulgamy.

Ýazan kitaplary: 

1. Во имя мира и социального прогресса. Ашхабад – 1986.

2. Эволюция участия Туркменистана в международной деятельности Советского Союза (1917-1990г.г.) Москва – 1991.

3. Diplomatik gullugyň esaslary (taryh – kadalar – nazaryýet – tejribe) Aşgabat – 2012.

4. Birleşen Milletler Guramasy we onuň ulgamy. Aşgabat – 2014.

5. Diplomatik wekilhanalar we habar – seljeriş – düşündiriş işi. Aşgabat – 2015.

6. Türkmenistan – Hytaý : Taryh we häzirki döwür. Aşgabat – 2017.

7. Türkmenistanyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň taryhy. Aşgabat – 2019.


Nyýazow Çary Geldiýewiç

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: dosent

Derejesi: teh.y.k., Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

1970-nji ýylda Moskwanyň geodeziýa, aerofotosýomka we kartografiýa inženerleri institutynyň inžener-geodeziýaçy hünäri boýunça tamamlan.

2019-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň dosenti, teh.y.k, uly mugallymy.

 Okadýan dersleri: Syýasy we hukuk taglymatlarynyň taryhy, Diplomatiýanyň nazaryýeti we amalyýeti, Diplomatik gepleşikler we diplomatik protokol, Halkara howpsuzlygy, Köptaraplaýyn diplomatiýa.


Karaýew Begenç Saparowiç

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: uly mugallym

Derejesi: fs.y.k.

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

1980-nji ýylda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň inžener-mehanik hünäri boýunça tamamlan.

2013-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň uly mugallymy bolup işleýär.

Okadýan dersleri: Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary, Geosyýasy seljeriş we strategiki meýilleşdiriş, Halkara gatnaşyklarynyň nazaryýeti, Globallaşmak we dünýä syýasaty, Geosyýasat.

Ýazan kitaplary:

1. Häzirki zaman iňlis dili we onuň terjime esaslary. Aşgabat – 2008

2. Diplomatik gepleşikler we hat alşygy. Aşgabat – 2014

3. Geosyýasy seljeriş we strategiki meýilleşdiriş. Aşgabat – 2017

 4. Halkara gatnaşyklarynda Bitaraplyk syýasaty. Aşgabat – 2019


Berdinyýazow Merdan Akmyradowiç


Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: Halkara gatnaşyklary fakultetiniň dekanynyň w.w.ý.ý., mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

2013-nji ýylda Halkara türkmen-türk uniwersitetiniň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa hünäri boýunça tamamlan.

2014-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy bolup işlän.

2020-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň dekanynyň w.w.ý.ý, Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Diplomatik protokol we protokol gullugy, Halkara guramalar, Halkara gepleşikler, Öňüni alyş diplomatiýasy, Häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri.


Jumagulyýew Akmuhammet Aýdogdyýewiç

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: Halkara gatnaşyklary fakultetiniň dekanynyň orunbasary, mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara gatnaşyklary fakulteti, dekanyň orunbasarynyň w.w.ý.ý.

2015-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyny Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa hünäri boýunça tamamlan.

2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijisi.

 Okadýan dersleri: Ýewropa we Amerika ýurtlarynyň daşary syýasaty, Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary, Häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri.


Hemraýewa Suraý Bazargeldiýewna                                                  

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: öwreniji mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

2018-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa hünäri boýunça tamamlan.

2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Konsullyk gullugynyň esaslary, Halkara gatnaşyklarynda bitaraplyk syýasaty.


Magtymowa Altyn Nazalyýewna

Iş telefony: +99312-22-02-64

Kafedra: Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Wezipesi: mugallym

Derejesi: ýok

Fakultet: Halkara gatnaşyklary

2011-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyny Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa hünäri boýunça tamamlan.

2012-2016-njy ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygynyň orunbasary bolup işlän.

2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy bolup işleýär.

 Okadýan dersleri: Aziýa we Afrika ýurtlarynyň daşary syýasaty, Diplomatik wekilhanalar we habar – seljeriş – düşündiriş işi.

Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
3
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
3
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
369
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
45
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
32
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
52
sany mugallym