ÄHLIHALK BAG EKMEK DABARASY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek maksady bilen, Türkmenistanda 2023-nji ýylyň 18-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Bu ählihalk bag ekmek dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlarydyr talyplary hem işjeň gatnaşdylar. Watanymyzda asylly däbe öwrülen ählihalk bag ekmek dabarasy her ýyl raýatlarymyzyň gatnaşmagynda uly baýramçylyk ruhunda geçirilýär. Ýeri gelende belläp geçsek, 2020-nji ýylda ýurdumyzda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli 25 million düýp, 2021-nji ýylda  mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 30 million düýp, 2022-nji bolsa 3 million düýp bag nahaly ekildi. 2023-nji ýylda hem 3 million düýp saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň nahalyny ekmek göz öňüne tutulýar.

Bu ýylky ýazky ählihalk bag ekmek dabarasynda institutymyzyň mugallymlary, talyplary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem-de institutymyzyň degişli bag meýdançasynda çäginde täze bag nahallaryny oturtdylar. Şeýle-de bu ýerde ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg işleri edildi. Uly ruhubelentlikde geçirilýän ýazky ählihalk bag ekmek dabarasy ýurdumyzyň dürli künjeginde giňden ýaýbaňlandyryldy.


Dünýägözel ÇARYÝEWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň 

 Halkara žurnalistikasy fakultetiniň IV talyby.