Wakalar

2022-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda “Türkmenistanyň halkara ykdysady hyzmatdaşlygy: gazanylan tejribe we ösüşiň geljegi” atly halkara maslahaty geçirildi. Maslahaty Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory, taryh ylymlarynyň k...

20.09.22

2022-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda «Garagum» žurnalynyň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Bagtyýarlyk döwri — ylham çeşmesi» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ž...

15.09.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkara derejeli türgenleri taýýarlamak Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek boýunça Milli maksatnamanyň, beýleki döwlet maksatnamalaryň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Ýetginjeklerimiziň arasynda sporta bolan höwes barha rowaçlanýar, olar halkara de...

12.09.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe halkara derejeli türgenleri taýýarlamak Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek boýunça Milli maksatnamanyň, beýleki döwlet maksatnamalarynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Türkmen türgenleriniň iri halkara ýaryşlaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň sportunyň d...

10.09.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda sporty ösdürmäge uly üns berilýär. Türkmen türgenleriniň döwlet we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlary eýelemegi hem muny aýdyňlygy bilen subut edýär. Ine, şeýle  ýaryşlaryň biri hem 2022-nji ýylyň 3­-4-nji sentýabry aralygynda Germaniýanyň B...

06.09.22

Garaşsyz hem Baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda, sporty ösdürmeklige hem uly üns berilýär. Türkmen türgenleriniň döwlet we halkara derejesinde geçirilýän çempionatlara gatnaşyp, baýrakly orunlary eýelemegi hem muny aýdyňlygy bilen subut edýär. Ine, şeýle ýaş türgenleriň biri-de, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatn...

04.09.22

2022-nji ýylyň 22-nji awgustynda Owganystan boýunça maslahat beriji “Gryphon partners” kompaniýasynyň ýolbaşçysy, ozal ABŞ-nyň Owganystanyň meseleleri boýunça wekili bolup işlän Zalmaý Halilzadyň aýaly medeni mirasy gorap saklamak boýunça bilermen, doktor Çeril Bernard ýurdumyza saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary inst...

23.08.22

2022-nji ýylyň 19-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Metýu Klimou bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat G...

19.07.22

Сегодня в ашхабадской Шахматно-шашечной школе завершился двухдневный Международный турнир среди дипломатов, на который также были приглашены члены их семей, студенты столичного Института международных отношений и представители спонсоров турнира.

Первое место в общем зачете уверенно и со стопроцентным результатом – 7 очков из 7...

17.07.22