Wakalar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň 1-3-nji noýabry aralygynda Russiýa Federasiýasyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde bize ýagny, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlaryna dostlukly ýurduň TASS habar gullugyna we Russiýa Federasiý...

08.11.22

На трех площадках – в Москве, Ереване и Бишкеке будет проходить Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникации», открытие которого состоялось сегодня в российской столице в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина.

2 ноября «эстафета» перейдет в Российско...

02.11.22

Ýaňy-ýakynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana resmi sapary tamamlandy. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň özbek kärdeşi bilen geçiren gepleşikleriniň netijesinde soňky ýyllarda türkmen-özbek gatnaşyklarynyň düýbünden täze ýagdaýyny döretmek we hyzmatdaşlyga strategiki häsiýet bermek mümkin boldy. Şeýle hem doganl...

25.10.22

2022-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we “Türkmenistan” gazetiniň redaksiýasy bilelikde ýaş žurnalistleriň arasynda yglan eden “Arkadagly zamananyň bagtyýar nesilleri” atly döredijiliginiň bäsleşigiň jemini jemledi. Bäsleşigiň jemleri boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaş...

22.10.22

Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Ylym we ýokary bilim ministrliginiň, Russiýa Federasiýasynyň Maliýe monitoringi boýunça federal gullugynyň, Russiýa Federasiýasynyň Magaryf ministrliginiň we Russiýa Federasiýasynyň ýokary bilim boýunça degişli beýleki edaralarynyň guramagynda Maliýe howpsuzlygy boýunça II Halkara olimpiadasy geçirildi....

17.10.22

Şu ýylyň 5-nji sentýabrynda A.S. Puşkin adyndaky Döwlet rus dili instituty tarapyndan GDA giňişliginde rus dilini goldamak ugrundaky iň gowy taslama işleriň bäsleşigini yglan edildi. GDA-da ýurtlaryň arasynda rus dilini ösdürmäge gönükdirilen çäreleri durmuşa geçirmek üçin iň oňat tejribeleri ýygnamak we seljermek bäsleşigiň esasy maksady boldy.

17.10.22

2022-nji ýylyň 5-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylyk medeniýeti» atly ÝUNESKO  klubynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu açylyş dabara Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça ýörite edarasy bolan ÝUNESKO-nyň  işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň...

05.10.22

2022-nji ýylyň 28-30-njy sentýabrynda Gazagystanyň Almaty şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň we Terrorçylyga garşy göreş merkeziniň bilelikde guramagynda “Merkezi Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we oňa garşy göreşmek boýunça milli hereketler meýilnamasyny durmuşa geçirmekde Jemgyýet...

05.10.22

2022-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Merkezi Aziýa ýurtlary we Owganystan üçin Durnukly ösüş maksatlary boýunça halkara bäsleşik geçirildi. Her ýyl geçirilýän bu bäsleşigiň sebitleýin tapgyry CAK4W ulgamy we ESCAPE bilen DKU-nyň Tebigy baýlyklar instituty tarapyndan guralýar. Bäsleşigiň birinji milli tapgyry Şweýsariýanyň Ösüş we hyzmatdaşlyk gullugynyň we Bütindünýä ba...

05.10.22

Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri hakynda Türkmenistanyň Prezindenti Karara gol çekdi.

Karara laýyklykda, iň go­wy goş­gu­lary we poe­ma­lary üçi...

24.09.22