Wakalar

2022-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) Merkezi Aziýadaky sebitleýin  wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Aşita Mittal okuw sapagyny geçdi. Bu okuw sapagyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşy...

25.11.22

2022-nji ýylyň 20-22-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherinde Türkiýe Respublikasynyň Maşgala we durmuş ministrligi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy (UNICEF) tarapyndan “Howanyň üýtgemegi hem-de çagalaryň muňa garaýşy” atly 23-nji halkara çagalar forumy geçirildi. Bu halkara foruma Türkmenistanyň Daşary işler mini...

25.11.22

2022-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda türkmen diplomatiýasynyň milli ýokary mekdebiniň, şeýle hem Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplarynyň we mugallymlarynyň gatnaşmagynda Durnukly ösüş maksatlarynyň çäklerinde gender deňligi boýunça okuw sapagy geçirildi. Onda Beýik Bri...

24.11.22

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II möwsüminiň I saýlama tapgyrynyň I oýny geçirildi. Mälim bolşy ýaly, bäsleşigiň bu ýylky möwsümine gatnaşmaga ýurdumyzyň dürli künjeginden isleg bildiren mekdep okuwçylarynyň 300-den gowragy test...

22.11.22

2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary boldy. Bu saparyň çäginde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Anwar Gargaş adyndaky Diplomatik Akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Bu Ähtnama gol çekilmegi iki döw...

22.11.22

2022-nji ýylyň 16-njy noýabrynda paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen “Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi” diýen hormatly ada mynasyp bolan ýaşlary sylaglamak dabarasy geçirildi.

Garaşsyz, baky Bitar...

16.11.22

2022-nji ýylyň 8-9-njy noýabrynda Pekin şäherinde “Hytaý we Merkezi Aziýa: bilelikdäki ösüşe tarap täze ýol” ady bilen konferensiýa geçirildi. Çäre Hytaýyň Jemgyýetçilik ylymlary akademiýasynyň guramagynda geçirildi. Şeýle hem Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Gazagystanyň Strategik barlaglar instituty, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky...

10.11.22

Türkiýäniň Stambul şäherinde Türk Aziýa Strategik barlaglar merkeziniň Milli goranmak we howpsuzlyk instituty tarapyndan ýaňy ýakynda 8-nji howpsuzluk konferensiýasy geçirildi. “Howpsuzlyk meseleleri, Dilemmalar, Integrasiýalar, Modeller we Aziýa” temasy boýunça geçirilen bu konferensiýa Türkmenistan tarapyndan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instit...

10.11.22

Sport adamzadyň durmuşynyň aýrylmaz bir bölegini düzýän pudak derejesine çenli ösdürildi. Häzirki wagtda  dünýä ýurtlary barada sporta we sagdyn durmuş ýörelgesine berýän ünsüne laýyklykda biziň ýurdumyz dünýäde sportly ýurt hökmünde tanalýar. Sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanýan Gahryman Arkadagymyz türkmen ýaşlary we sport bilen meşgul bolýan türgenler üçin...

09.11.22

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematikadan kämil baş çykarýan zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, “Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny”, “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa ornaşdyrmagyň çäklerinde halkara hem-de ýurdumyzda geçirilý...

08.11.22