Wakalar

2022-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Strategik barlaglar boýunça ylmy merkez bilen Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň ýanyndaky Daşary syýasaty öwreniş institutynyň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly tanyşlyk duşuşygy geçirildi. Oňa merkezleriň wekilleri gatnaşdylar.

...
31.05.22

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematikadan kämil baş çykarýan zehinli  ýaşlary ýüze çykarmak  maksady bilen, «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny», «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa ornaşdyrmagyň çäklerinde  halkara hem-de ý...

30.05.22

2022-nji ýylyň 30-njy maýynda Merkezi Aziýanyň Halkara institutynyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de bu institutda hereket edýän Strategik barlaglar boýunça ylmy merkeziniň gurnamagynda «Merkezi Aziýanyň parahatçylykly we durnukly ösüşi üçin ileri tutulýan ugurlary: Özbegistanyň we Türkmenistanyň çemeleşmeleri» atl...

30.05.22

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Wekilhanasy hem-de Mary welaýat häkimliginiň bilelikde guramaklarynda «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri we sebitdäki döwletlere berjek ähmiýet» atly halkara maslahat geçirildi. Bu maslahata Owganystanyň, Päkistan Yslam Respublikasynyň we Eý...

28.05.22

2022-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergisi öz işine başlady. Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabada bagyşlanyp geçirilýän bu sergi öz işini iki gün alyp barar.

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli...

25.05.22

2022-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mettýu S.Klimowyň gatnaşmagynda okuw sapagy gurnaldy.  Oňa institutyň talyplary gatnaşdylar.

Okuw sapagynyň dowamynda hormatly i...

23.05.22

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 21-25-nji maýy aralygynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde “Türkmen teatr sungaty” atly festiwal geçirilýär. Festiwalyň çäginde 22-nji maýda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň sungat işgärleriniň ýerine ýetirmeginde “Ygrar ataşy” atly sahna oýny görkezildi....

23.05.22

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň bu gezekki oýny «Deli soltanlygynyň, Kutubşa, Sefewi we Owşar türkmenleriniň döwletleriniň...

20.05.22

2022-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalary ýagny, «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýnuna gatnaşýan mekdep okuwçylary üçin gözel paýtagtymyzyň Garaşsyzlyk binasyna gezelenç guraldy. Gezelençde bu ýokary okuw jaýynyň...

19.05.22