Wakalar

2023-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda türkmen-täjik gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi jenap Farruh Homiddin Şarifzoda bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurba...

07.02.23

2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýa dilleri institutynda şol institutyň guramagynda ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda geçirilen düzme bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. “Men we meniň gymmatlyklarym (I and my values)” atly düzme bäsleşigi Birleşen Milletler Guramasynyň iş dillerinde (iňlis...

13.01.23

2023-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II möwsüminiň I saýlama tapgyrynyň II oýny geçirildi.

«Dialog — parahatçylygyň kepili: gadymy eýýamyň diplomatik mirasynda parahatçylyk medeniýeti» atly umumy...

10.01.23

2022-nji ýylyň 7-8-nji dekabrynda IT meýdançasynda ýaşlaryň arasynda ykjam programma üpjünçiligi boýunça “Sanly innowasiýalar” atly bäsleşik geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan guralan bäsleşige ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden bu ugur bilen gyzyklanýan talyplaryň 180-e golaýy gatnaşdylar.

Şol sanda oňa...

03.01.23

2022-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi Serdarmämmet Garajaýewiň «Energetika diplomatiýasy» boýunça okuw sapagy geçi...

30.12.22

2022-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda ýaşlaryň ukyp-başarnyklaryny höweslendirmek, şeýle-de halk köpçüligine ýakyndan ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de «Biznes reklama» gazetiniň bilelikde Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli yglan eden «Hoş haba...

30.12.22

Ýakynda «Türkmenistan» gazetiniň redaksiýasynyň Türkmenistanyň Demokratik partiýasy bilen bilelikde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: ösüşiň röwşen ýoly” ady bilen ylgan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda  Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy  hem-de hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygy mynas...

28.12.22

2022-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň  Saud Arabystany Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi  Orazmuhammet Çaryýew bilen duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyga institutymyzyň talyp ýaşlary hem...

28.12.22

2022-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň Ukrainadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Toýly Ataýew bilen duşuşyk geçirildi. Oňa türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň talyp ýaşlary uly ruhubelentlik bilen...

28.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherindäki Konsuly Nury Gölliýew bilen duşuşyk geçirildi. Oňa türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň talyp ýaşlary uly ruhubelentlik bile...

27.12.22