Wakalar

 Daş­ky gur­şa­wy go­ra­ma­gyň Bü­tin­dün­ýä gü­ni her ýy­lyň 5-nji iýu­nyn­da bel­le­nil­ýär. Bu sene BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1972-nji ýylda esaslandyryldy. Şondan bäri ol BMG-niň düzümindäki ähli ýurtlarda we guramalarda giňden bellenilýär.

 Her ýyl däp bolşy ýaly, ýurdumyzda  daşky gurşawy goramak...

05.06.21

 Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda türkmen sportuny dünýä derejesinde ösdürmek, sport döwleti hökmünde Bitarap Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda abraýyny pugtalandyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar.

 Dünýä, yklym we sebit derejesinde Türkmenistanyň iri halkara sport ýaryşlarynyň geçirilýän m...

06.04.21

 “Bütindünýä saglyk güni ynsan saglygyna, bedenterbiýe we sporta aýratyn ähmiýet berilýän hem-de ynsanperwerligiň belent däplerini dabaralandyrýan halkara baýramdyr. Milli senenamamyza girizilen bu baýram jemgyýetimiziň sagdynlygyny, agzybirligini, jebisligini, ägirt uly döredijilik mümkinçiliklerini özünde jemleýän baýram hökmünde eziz Diýarymyzda döwlet derej...

06.04.21

  2020–nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ýaponiýanyň Meiji uniwersitetiniň arasynda wideoşekilli “tegelek stol” maslahaty geçirildi. Maslahata Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň müdiri, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty Ogulgurban Sapargeldiýewna Ezim...

23.12.20

2020 – nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň dosenti Çary Geldiýewiç Nyýazow Horwatiýanyň Daşary we Ýewropa işler ministrliginiň  Diplomatik Akademiýasynyň diňleýjileri üçin  wideoşekilli okuw sapagyny geçirdi.  Türkmenist...

22.12.20